گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ
ساختار ورنی‌های پایه روغن و کاربرد آنها
2016-04-09
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ
انواع کاغذ
2016-04-09
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

خواص مرکب

در یک چاپ رنگی، رنگهای مختلف توسط نقاط ترام با مرکبهای سایان، مجنتا، زرد، مشکی ایجاد میشود. در اکثرا قسمتها یک مرکب بر روی مرکبهای دیگر چاپ میشود تا رنگهای ثانویه قرمز، سبز، آبی را با سایه های مختلف ایجاد کند.

بیشتر رنگدانه ها در چاپ شفاف هستند و تمام رنگهایی را که چشم میبیند از سطح کاغذ منعکس میکنند. هر مرکب بخشی از نور ورودی را جذب و مابقی را منعکس میسازد. اگر یک مرکب بر روی مرکب دیگر چاپ شود هر کدام بخشی از نور تابیده شده را جذب مینمایند و رنگ منعکس شده متفاوت از رنگ هر یک از مرکبها خواهد بود. این موضوع اهمیت رنگ کاغذ، روشنایی و شرایط دید در سطح چاپی را نشان میدهد.