گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ
امباس Embossin
2016-04-09
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ
فیلم و انواع فیلم
2016-04-09
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

سوزاندن پلیت
بعد از آن که عملیات ظهور بر روی پلیت انجام شد و قسمتهای تصویری و غیرتصویری بر روی آن مشخص گردید. برای یجاد پیوندهای عرضی بیشتر در پوشش پلیمری، افزایش سختی، مقاومت در برابر سایش و مواد شیمیایی اغلب پلیت‌های پزتیو و مقدار کمی از پلیت‌های نگاتیو را در دمایی در حدود ۲۴۰ تا ۲۵۵ درجه سانتیگراد حرارت می‌دهند.