طراجی و چاپ بروشور | گروه چاپ و تیلیغات بهرنگ | طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور
بروشور جیست
2015-09-06
قیمت چاپ ست اداری
اوراق اداری چیست
2015-09-06
چاپ کاتالوگ حرفه ای | طراحی کاتالوگ چاپ کاتالوگ طراحی محمد فیض آبادی فراهانی گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

کاتالوگ چیست

همانگونه كه ذكر شده اطالعات ارائه شده در بروشورها ، كلي جامع و مشروج هستند كه با مطالعه آنها ميتوان اهداف ،روشها ،عملكرد و سمت و سوي موضوع بروشور را فهميد اما اطالعات ارائه شده كاتولوگ ها ، جزئي و ريز و شرح مختصري از وظايف و موارد موضوع و كاالي معرف شده در آن ميباشد .

كاتالوگ ها در واقع راهنماي كالا و يا كالا نامه محسوب ميشوند كه معمولا حاوي فهرست و كاالاهاي توليد توسط يك كارخانه و يا موسسه هستند . ممكن است يك كاتالوگ حاوي معرفي مشاغل ،موسسه هاي خدماتي ،اجتماعي و يا فرهنگي نيز باشد .

در يك كاتالوگ ، نام كالا ، مدل ،شماره و يا مشكل و تصوير آن با مشخصات فني مختصر و يا توضيحات كوتاه ضروري ديگر ذكر ميشود تا خريدار را در تصميم گيري كمك كند . بعضي از كاتالوگ ها نيز براي سفارش خريد در دسترس مردم قرار داده ميشود تا اجناس مورد نياز خود را مطابق ليست كاتالوگ از فروشگاه مورد نظر درخواست كنند و يا اينكه مشخصات موسسه هاي خدماتي ،فرهنگي و يا مشاغل مختلف را در آن ببينند تا سفارش كار خود را به انجام برسانند .