رول آپ ثابت گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
ارتباط بصری چیست
2015-09-06
تراکت طراحی سایت
پوستر چیست
2015-09-06

آرم چیست

طراحی لوگو گروه طراحی و چاپ و تبلیغات تیک دیزاین طراحی لوگو طراحی محمد فیض آبادی فراهانی گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

آرم چیست

آرم :

مشتريان اغلب به آرم شركت ها توجه زيادي نشان ميدهند زيرا اين عالمت ها بر ارزش محصوالت و خدمات ميافزايد . گاهي اين ارزش به مهم ترين عامل تحريك كننده مشتريان براي خريد و استفاده از محصوالت و خدمات تبديل ميشود .

در اين جاست كه عالمت تجاري يا آرم معنا مي يابد .

در بعضي موارد افراد با تجربه در امر بازاريابي انتخاب يك آرم يكدست و كامل را كليد همه مشكالت بازاريابي ميدانند .

امروزه يكي از وظايف گرافيست طراحي آرم يا نشانه است هر سازمان يا شركتي در زمان تاسيس در صدد بر مي ياد كه براي خودش يك آرم طراحي كند تا به اين وسيله بتونه هويت و شخصيت اجتماعي خود را به ديگران معرفي كند . چون اصوالً نشانه مشخصه اصلي هر سازمان و حكم امضا و مهر آن موسسه را دارد و مردم هم از محصول شناخت پيدا ميكنند و يا با خدمات آن موسسه آشنا شده و به محض اينكه نشانه آن سازمان را ببينند اطمينان خود را نسبت به آن كاال بدست مياورند . بنابراين آرم يا نشانه يك فرم و يا يك تصوير گذرا نيست بلكه ممكن است كه ساليان زيادي در خدمت يك سازمان قرار گيرد .

بنابراين وقتي يك آرم را طراحي ميكنيم بايد تمام جنبه هاي آنرا بررسي كنيم .

زيرا يك پوستر يا بروشور يا يك صفحه روزنامه يك زمان كوتاهي را به خودش اختصاص ميدهد و بعد يك تصوير ديگر جاي آنرا ميگيرد ولي آرم يك زمان مشخص و معين ندارد .

 

مشخصات يك آرم كامل :

در حقيقت يك آرم بدون سناريوي متقاعد كننده براي افراد جامعه ،يك آرم نيست . اين عالمت ممكن است به آرم شباهت داشته باشد . نام فنشانه و ويژگي هاي تصويري شناخته شده اي داشته باشد و حتي از روش هاي تبليغاتي نيز استفاده ميكند . اما مصرف كننده به اين محصول بي اعتنا ميباشد . در كل يك آرم بايد سالم ،زيبا داراي انسجام ، وحدت شكل ، قابليت تبديل در اشكال مختلف را داشته باشد مثالً هم بتوان آنرا به صورت حجمي يا روميزي يا در سردر مكان مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد ديگر انيكه يك آرم بايد گويا باشد و داراي اجزاي دقيق و صحيح باشد و يكي از مهمترين ويژگي هاي يك آرم اين است كه با كوچك و بزرگ كردن ابعاد آن شكل اوليه آن تغيير نكند . به همين دليل طراح بايد طرح خود را براساس ميزانها و معيارهاي دقيق اندازه گيري و رسم كند و تركيب بندي تصويري و فني آن را با دقت و موشكافانه سبك و سنگين كند

انواع آرم :

  1. دسته اي از آرمها از عناصر زباني و الفباي حروف استفاده ميشود كه اصطالحاً به آن لوگو تايپ

Logo Type    گويند .

و آرم هايي كه داراي اسم كامل موضوع ميباشند در اين طبقه بندي قرار ميگيرند .

كه اين نوشتن گاه كامالً ايراني بوده و با خطوط نستعليق و شكسته ايجاد يك نشانه ميشود و پايگاه توسط حروف فانتزي و تغيير شكل دادن نوشته ميشود.

از ديگر نشانه هاي لوگو تايپ نشانه هايي كه فقط از حروف اول نام موسسه يا سازمان استفاده ميكند . كه به آن مونوگرام گفته ميشود

  1. نشانه هاي تصوير كه تمام تصوير به كار گرفته شده در هر نشانه را جزو اين گروه قلمداد كرده و به اين گروه نسبت ميدهيم . از جمله تصاوير با مفهوم سمبليك كه با موضوع ارتباط غير مستقيم داشته . تصاويري كه با موضوع ارتباط مستقيم داشته .

تصاويري كه با موضوع نه ارتباط مستقيم دارند و نه غير مستقيم .

 

 

چند روش انتخاب و طراحي آرم :

  1. ارتباط طراحي آرم با سود دهي مستقيم :

اصل اوليه طراحي آرم در نظر گرفتن ارتباط آرم با اسم و ساير نمادها با سود آشكار و محسوس است . اين سود را يا خود محصول به تنهايي ايجاد ميكند و يا اجزاي تشكيالت بازاريابي آرم هاي موفق با رعايت اين اصل به موفقيت رسيده اند . درست است كه در اين مرحله خود آرم به تنهاي اهميت چنداني ندارد اما تا اندازه اي بايد به آن توجه كرد .

 

  1. طراحي مبتني بر تاثير رواني :

يك متن موثر بر احساسات ، مفهوم اصلي سازمان يافته است كه متشري را به يك سري عوامل نامربوط ولي تاثير گزار مرتبط ميكند . در واقع اين تاثير رواني نام ها و متن هاي انتخابي است كه شما را وادار ميكند به دنبال كشف تفاوت ها باشيد .

 

  1. كسب تجربه :

: در اين جا ميخواهيم از تاثير هيپنوتيزم كنندهي طراحي آرم صحبت كنيم شما با يك انتخاب درست در مشتري انتظارات و آرزوهايي ايجاد ميكند كه توليدات به تنهايي نميتوانند از پس اين كار برآيند .

 

  1. ايجاد وسيله اي براي انتقال پيام :

نقش آرم در اين رويكرد ، ايجاد سمبول متفاوت در علن حال شناخته شده است . چنين آرميمصرف كننده را قادر ميسازد نظرات جالب توجه و احساسات خاص در مورد آن بيان كند .

 

 

 

 

 

  1. ايجاد يك جايگاه اجتماعي / فرهنگي:

در اين جا هدف ايجاد يك جايگاه اجتماعي و فرهنگ يبه عنوان راهنماي مشتريان است. اين راهنما مشتري را از آنچه كه در اطرافش ميگذرد ، هنجارهاي اجتماعي و هر چيز خوشحال كننده آگاه ميسازد.

 

  1. ايجاد تخيل :

دل بستن به يك آرم و انتخاب آن از جانب مشتري به اين دليل باشد كه فرد از اين طريق ميتواند مانند دنياي خيال رفتار كند ،يا جوري عمل كند كه در واقعيت جرات انجام آن را ندارد يا نميخواهد هزينه انجام آن را بپردازد .

تمام روش هاي نوين و موفق در امر توليد محصوالت و ارايه خدمات در مورد طراحي آرم نيز چاره ساز است شرط الزم و كافي براي موفقيت ، فراهم كردن چيزي براي مشتري است كه به آن نياز دارد ولي نميتواند خيلي سريع به آن دست پيدا كند . به اين دليل كه تهيه آن براي مشتري كاري دشوار ،پيچيده پرزحمت ،خسته كننده و گسترده است ، مطابق اين رويكرد ،آرم شركت ها مسائلي با هويت انساني نيستند و هم چنين خارج از فكر مشتري هويت ندارند . آنها فقط ابزار هستند به همين سادگي ابزارهايي براي دست يابي به هدف نهايي .

احساسات را نميتوان به عالمت هاي تجاري تزريق كرد ، بلكه اگر به عنوا يك منبع سودمند در نظر گرفته شوند :احساسات را بر ميانگيزند ،احساسات مثبت ،نتايج مستقيم اين انتظارات هستند . سمبول هاي مختلف برخالف انتظار تاثير زيادي ندارند . آنها در حقيقت نشانه هايي هستند كه ما را براي رسيدن به هدف اصلي هدايت ميكنند .

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 2 =