چاپ کاتالوگ حرفه ای | طراحی کاتالوگ چاپ کاتالوگ طراحی محمد فیض آبادی فراهانی گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
کاتالوگ چیست
2015-09-06
استند بنر
بیلبورد چیست | طراحی و چاپ بیلبورد | اجاره بیلبورد در تهران
2015-09-06

اوراق اداری چیست

قیمت چاپ ست اداری

اوراق اداری چیست

اوراق اداري :

همانطور كه از نامشان پيداست اوراقي مروبط به ادارات و برا رد و بدل كردن بين موسسات و سازمان هاي اداري و مكاتبات اداري ميباشد . اوراق اداري معموالً به 5 دسته تقسيم ميشوند سربرگ پاكت نامه كارت ويزيت و

 

سربرگ: برگه اي كه به منظور مكاتبه بين ادارات و موسسات و سازمانها ميباشد و براي يادداشتهاي داخلي و نامه نگاريهاي اداري از سربرگ خاص هر شركت استفاده ميشود معموالً وظايف شركت ، آدرس و مشخصات شركت را در سربرگ يادداشت ميكنيم .

همچنين آرم شركت ،تاريخ ،شماره ، پيوست در سربرگ ذكر ميشود .

سربرگ معموالً با پاكت نامه و كارت ويزيت هماهنگي داشته .

 

سایز سربرگ:

سربرگ معموالً داراي 2 قطع است 21.29 سانتی متر و 21.14.5 سانتی متر و معمولا در جهت عمودي ميباشد و اين سايز معموالًبه دليل اقتصادي بودن و نداشتن ضايعات انتخاب شده .

 

 

كارت ويزيت :

كارتي براي شناسايي و معرفي شغل و حرفه افراد حقيقي و حقوقي است كه در يك برخورد كوتاه بين دو نفر رد و بدل شده و به يك معارفه اجمالي و كوتاه ميانجامد و يك آشنايي كوتاه و كلي به مخاطب داده .

و ميتوان با توجه به شغل و حرفه مورد نظر و سليقه طراح و سفارش دهنده ابعاد آنرا افقي و عمودي انتخاب كرد كه البته نوع افقي آن از لحاظ تركيب بندي بسيار مناسب تر است .

 

سایز کارت ویزیت :

معمولا سايز مورد استفاده و استاندارد كارت ويزيت 4.8 . 8.5 سانتی متر و 6 . 9 سانتی متر است كه بسته به سليقه آنرا كم و زياد كرده و هيچ محدوديتي در اندازه نخواهد داشت . كارتهاي ويزيت با آنكه ججم كم و كوچكي داشته ولي برعكس خيلي مهم است و داراي اهميت فوق العاده اي بوده .

در طراحي كارت ويزيت بايد يك مورد خيلي مهم را در نظر داشت و آن هم فضاهاي خالي تر در دو طرف كارت كه به عنوان دستگيره استفاده ميشود . كه در زمان رد و بدل كردن كارت قسمت هاي اصلي كارت در زير دست اشخاص مخفي شود و كل كارت و كل مفاهيم مورد نظر در يك نگاه ديده شود.

كارتهاي ويزيت معموالً دو مورد هستند . 1- كارتهاي اداري . 2- كارتهاي شخصي كه معمولا اطلاعاتی از قبيل آدرس ،اسم و فاميل و فعالت و خدمات ، شماره تلفن و گاهي اوقات سايت هم آورده ميشود . و اگر داراي آرم باشد از آرم مورد نظر در كارت ويزيت حتماً استفاده ميشود .

 

نكته مهم ديگر در طراحي يك كارت ويزيت اين است كه يك كارت بايد سالم و فضايي سالم و داراي سفيد خواني زياد باشد و در مورد استفاده از تصاوير و رنگ بايد نظر طراح را نيز جويا شد و يك كارت نبايد آنقدر شلوغ باشد كه اصل موضوع و فونتهاي به كار رفته خوانده نشود . براي چاپ كارت عموماً از چاپ افست ( 4 رنگ ) و چاپ سيلك استفاده ميكند .

و معموالً بر روي مقواهاي مختلف اعم از گلاسه ، مات استفاده ميشود .

نوع طراحي كارت ويزيت بستگي به موضوع شغل ، براق ، مقواهاي بافت دار ، پالستيكهاي فشرده و پرس شده چاپ ميشود و بسته به نوع فعاليت گاهي اوقات از مقواهاي گرم پايين نيز استفاده ميشود . ولي عموماً كارتهاي اداري داراي روكش ورني ميباشند . براي چاپ كارت ويزيت بهترين اندازه 4.8 . 8.5 ميباشد و بهترين رزولوشن 300 ميباشد همچنين براي استفاده از رنگهاي مختلف بايد دقت كرد زيرا بعضي از رنگها مانند بنفش و سرمه اي از زير چاپ ممكن به رنگ دلخواه در نيايند .

همچنين كارت هاي ويزيت با جنس كتان يا سلفون مات بايد در انتخاب رنگ دقت بيشتر كرد .

 

پاكت نامه:

پاكتي مخصوص به شركت و موسسه خاص كه درآن اوراق اداري آن موسسه به سازمانها و ادارات مختلف برده ميشود .

 

معمولا در طراحي پاكت بايد توجه داشت تا حد امكان از قرار دادن عكس و به ويژه نوشتار در پشت پاكت قسمت باال سمت راست اجتناب شود زيرا اين محدوده در تمام دنيا براي الحاق تمبر پيش بيني شده است و در صورت ناديده گرفتن اين موضوع از سوي طراح به كاربرد پاكت نامه لطمه وارد ميشود .

 

معمولا ابعاد پاكت نامه براساس سر برگ تعيين ابعاد ميشود . طول آ« متناسب با عرض سربرگ به اضافه حدود يك سانتيمتر يا بيشتر و عرض آن براساس حدود يك سوم بلنداي سربرگ به اضافه حدود يك سانتيمتر است/

كاغذ يادداشت :

معمولا در صنعت چاپ هيچ مقدار از كاغذ بيهوده دور ريخته نميشود . معموالً از فضاهاي مربع و به اصطالح پرت كاغذ ، كاغذ يادداشت توليد شده و ابعاد خاصي هم نداشته و در طراحي كاغذ يادداشت از عنوانهاي رمي و مطالبي كه يك شيوه رسميبه آن بدهد استفاده نميشود و تنها به آوردن يك شماره تلفن اكتفا كرده .

 

طراحي يك كتاب :

طرح يك اونيفرم معموالً سطح فكري و سليقه ي ناشر را نشان ميدهد و جاي تجربي و حرفه اي او را در بين همكاران و رقبا طبقه بندي ميكند . از اين طريق ميتوان كار و تجربه حرفه اي او را به آساني ارزيابي كرد . عالوه بر اين ها اهميت طرح اونيفرم امري بسيار الزم براي بيننده در انتخاب ناشر دلخواه و سليقهي انتشاراتي اش و در نتيجه عالمتي براي موضعات خواندني مورد عالقهي خوانده است .

همان طور كه قبالً اشاره شد طراحي اونيفرم جلد نبايد تنها به محدودهي جلد ختم شود بلكه بايد هماهنگي كاملي با محتواي كتاب يعني صفحات ورودي اوليه و صفحات متن كتاب هم داشته باشد در غير اين صورت دو گانگي طراحي در كتاب به وجود ميايد و به خصوص مهارت و تجربه و تخصص حرفه اي ناشر را مورد ترديد قرار ميدهد .

طراحي داخل كتاب خود بخشي با اهميت ،مفصل و مستقل است و در اينجا با اشره اي مختصر از آن ميگزريم . طراحي داخل كتاب به دو بخش عمده تقسيم ميشود . اول صفحه هاي نخسيتن كتاب كه شامل صفحات داخل، رو و پشت جلد ،عناوين كتاب كه اصطالحاً بدرقهي جلد ناميده ميشود .

و سپس صفحه شناسنامهي كتابداري و اختصاصي كتاب ، فهرست ، مقدمه ها و … است. بخش ديگر صفحات متن كتاب است كه خود جزئيات ويژه اي دارد :صفحهي اول ورود به متن و صفحات سر فصل ها اندازهي حاشيه ها ،جاي شمارهي صفحه ،تكرار عنوان كتاب و يا سربخش هاي آن در هر صفحه و … كه طراح بايد با توجه به شرايط فني خاص شان طوري طراحي كند تا علاوه بر هماهنگي فني بين همهي صفحات و نوع قلم حروف نو آوري هايي نيز مطرح گردد و ارتباط زيبايي را حداقل با طرح جلد و داخل كتاب ايجاد كند .

طراحي جلد در عرضه و مجبوبيت كتاب موثر است اما محبوبيت كتاب مربوط به متن آن هم ميشود ، روي جلد 25 درصد در موفقيت كتاب نقش دارد و 75 درصد بقيه بستگي دارد به اين كه نويسنده و يا مترجم سرشناس باشد يا نباشد . يكي از وظايف طراح جلد آن است كه جلب نظر بيننده و خواننده را بكند و او را به خريد كتاب ترغيب نمايد . در نتيجه طراح بايد طوري طراحي كند كه روي جلد با روحيات و حساسيت هاي جامعه به خوبي ارتباط برقرار كند و اين امر بستگي به تجربه و آشنايي طراح با فرهنگ و مردم جامعه دارد . طراحي جلد مانند سخن گفتن است . شما بايد طوري حرف بزنيد كه گيرايي ، فصاحت و تازگي كالم داشته باشيد و مستمع را بر سر شوق آوريد و اين كار پختگي ميخواهد.

اعالن در درجه ي اول براي ديند ساخته ميشود نه اي خواندن . بنابراين در طراحي آن بايد از عومل و عناصر تصويري گيرا و جلب توجه كننده اي استفاده كرد . براي اين منظور تنها ايده هاي بكر و زيبا كافي نيست بلكه بايد از تمام فوت و فن و ترفند هاي آكادميكي و تكنيكي استفاده نمود تا اعالن فوراً ديده ميشود . زيرا هيچ گاه تماشاچي به تصور ديدن اعالن از منزل بيرون نميايد و به نوعي ديگر ميتوان گفت كه اعالن يا هر اثر ديگر گرافيكي ،هيچ گاه تماشاچي اختصاصي ندارد بلكه بايد خود عامل و جلب توجه و نظر تماشاچي بشود . مسئلهي جلب نظر كردن از نقطه نظر زمان و عمر اعالن نيز بسيار حساس و با اهميت است.

هر اعلان براي زمان محدودي ساخته ميشود . بنابراين اگر نتواند در آن مدت محدود به طور موثر موضوع و پيام آن را براي بيننده مطرح و منتقل كند . اعالن درست طراحي نشده است و داراي نقط طراحي و يا ايده است . به خصوص در مورد اعالن هاي تجارتي اين امر از حساسيت بيشتري برخوردار ميشود زيرا كه در رقابت هاي تبليغات تجارتي تنها كمك به فروش بيشتر به عهده اعالن نيست بلكه اغلب زودتر به فروش رسانيدن كاال و از رقبا جلو افتادن نيز مطرح است لذا جلب نظر كردن در حكم به موقع جز كردن و هدايت تماشاچي است .


 

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + چهارده =