نشانه های تصاویری که مفهوم سمبولیک آن ها با موضوع نه ارتباط مستقیم دارد ، ارتباط غیر مستقیم دارند.