نشانه های تصاویری که دارای مفهوم سمبولیک خاصی نیستند