نشانه های تصاویری که مفهوم سمبولیک آن ها با موضوع، ارتباط غیر مستقیم دارند.