نشانه هایی که علائم راهنمایی یا پیکتوگرام نامیده می شوند