نشانه هایی که از نام کامل موضوع طراحی شده اند: این نشانه ها را لوگوتایپ می گویند