نشانه هایی که با حروف اول نام موضوع (شرکت، برند) طراحی می شود: این نشانه ها را مونوگرام می گویند