نشانه های تصاویری که مفهوم سمبولیک آن ها با موضوع نه ارتباط مستقیم دارد نه ارتباط غیر مستقیم