آرم بیمه پاسارگاد از گل نیلوفر از دوران هنر ایران باستان استفاده شده است.