نشانه های تصاویری که مفهوم سمبولیک آن ها با موضوع، ارتباط مستقیم دارند.