چاپ بروشور تبلیغاتی در گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ بصورت چاپ درجیتال و افست انجام می شود.