چاپ دیجیتال بهرنگ ، چاپ فوری کاتالوگ، بروشور و جعبه