چاپ هنری گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
چاپ های هنری
۱۳۹۵-۰۱-۰۶
وسایل جانبی در ماشین های چاپ افست کوچک
۱۳۹۵-۰۱-۰۶
Show all

طراحی چاپ چند رنگ

گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

طراحی چاپ چند رنگ

 

وسیعترین فراوانی دستگاه چاپ تغذیه صفحه در تکنولوژی افست دیده میشود. تولید کنندگان دستگاه چاپ عملا این پرس ها را برای کاغذهایی با ابعاد ۳۷cm¥ ۵۲cm (14½¥ ۲۰½”)and 72cm¥ ۱۰۴cm (28⅜¥ ۴۰⅛”)ساخته اند .حداکثر سایز ۱۲۰¥ ۱۶۲cm میباشد .

 

دستگاه پرس چاپ تغذیه رول های کاغذ وب 

وسیعترین فراوانی دستگاه چاپ تغذیه صفحه در تکنولوژی افست دیده میشود. تولید کنندگان دستگاه چاپ عملا این پرس ها را برای کاغذهایی با ابعاد ۳۷cm¥ ۵۲cm (14½¥ ۲۰½”)and 72cm¥ ۱۰۴cm (28⅜¥ ۴۰⅛”)ساخته اند .حداکثر سایز ۱۲۰¥ ۱۶۲cm میباشد .

سرعت چاپ بسته به شکل ویژگی های سطح بستر چاپ و قسمت تغذیه ورق دستگاه ، در حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ صفحه بر ساعت است . تغذیه های تک ورقه ای میتواند تا ۱۰۰۰۰ صفحه بر ساعت در پرس های کوچک سرعت داشته باشند در حالیکه تغذیه های جریانی می توانند تا ۱۸۰۰۰ صفه در ساعت در سایز متوسط (۷۲ cm ¥ ۱۰۴ cm) سرعت داشته باشند . شکلهای مختلف در پرس چاپ های چند رنگ میتواند وجود داشته باشد. واحدهای ترکیب بندی سه سیلندر ، سیلندر کلیشه ، سیلندر روکش و سیلندر چاپ در یک واحد چاپ وجود دارد . تعدادی از واحدهای چاپ در یک مجموعه هماهنگ شده اند و به عنوان واحد ترکیببندی به آنها اشاره میشود میتواند بیشترین تعداد رنگ را که در یک عبور دستگاه چاپ شود تعیین نماید. شکل ۱٫۶-۵a ترکیب بندی پرس چاپ چهار رنگ با یک سیلندر تک سایز چاپ را نشان میدهد و سه درام انتقال بین واحدهای چاپ وجود دارد. درام میانی دارای دو سایز میباشد و دو سیستم کاغذ گیر دستگاه چاپ همراه با درام معکوس ویژه که میتواند برای صفحات معکوس بکار رود. شکل ۱٫۶-۵b یک پرس چاپ چهار رنگ با سیلندر چاپ دو سایز و درام انتقال دهنده دو سایز نشان میدهد .بخاطر الزامات جهت چرخش  یک یا سه درام باید بین سیلندر های چاپ جهت انتقال صفحه وجود داشته باشند. سیلندرهای چاپ و درام های انتقال در چاپ مقوا و صفحات فلزی مقرون به صرفه هستند چون مواد کمتری توسط سیلندرها دچار تغییر شکل میشوند .دستگاهای چاپ (پرس) برای چاپ مقوا

شکل ( ۱٫۶-۵c)دارای سیلندهای چاپ دوسایزه و یا حتی درامهای انتقال سه سایزه هستند . شکل ۱٫۶-۵d ترکیب بندی پنج سیلندر دستگاه چاپ چهار رنگ با زنجیره انتقال را نشان میدهد. هر واحد چاپ دارای یک کلیشه یا یک سیلندر روکش برای هر دو رنگ و یک سیلندر اتصال چاپ میباشد. دو رنگ به صفحات چاپ بصورت یکی بلافاصله بعد از دیگری انتقال میابد و صفحه توسط کاغذ گیر دستگاه چاپ در سیلندر چاب نگه داشته میشود. ورقه ها توسط سیستم های کاغذ گیر دستگاه چاپ متصل به زنجیر چرخان  از واحد اول به واحد دوم  منتقل میشوند. زنجیرابزاری را برای غلبه بر فاصله نسبتا زیاد انتقال فراهم میکند بنحوی که فاصله بین واحد چاپ برای یک عملکرد مناسب کافی باشد. سیستم زنجیر باعث ایجاد تراز در سیستم کاغذ گیر دستگاه چاپ میشود که با استفاده از اجزای خاص هم محور سازی در سیلندر چاپ که برای دستیابی به دقت انتقال برای ثبت رنگ به رنگ  لازم است .یک مثال برای ترکیب بندی ماهواره ای در شکل ۱٫۶-۶ با چاپ چهار رنگ از یک تصویر سازی مستقیم از چاپ دیجیتال را نشان میدهد. (مراجعه به قسمت ۴-۴)

این سیستم دارای سیلندر چهار سایزه چاپ  به همراه چهار کلیشه و سیلندر روکش که به دور آن چیده شده اند میباشد.چهار رنگ به صفحات چاپ یکی بلافاصله پس از دیگری با هر گاز کاغذ گیر دستگاه چاپ منتقل میشوند.شکل ۴٫۴-۱۴ یک طراحی قطعه قطعه از دستگاه چاپ چهار رنگ با یک ترکیب بندی پنج سیلندر برای تکنولوژی چاپ دیجیتال  وتصویر سازی مستقیم را نشان میدهد. (نوع خاصی از تصویر سازی مستقیم برای چاپ دیجیتال مربوط به آن در بخش ۴-۴شرح داده شده است)آنچه نشان داده میشود عبارت است از کلیشه های دارای دو سایز  و سیلندر های روکش که با سیلندرهای سه سایزه کار میکنند. واحد جوهر کوتاه که میتواند بصورت چرخه ای هر یک از دو کلیشه را به جوهر آغشته و یا خارج کند به سلندر کلیشه متصل و سپس جوهر را به روکش متناظر منتقل میکند. انتقال و مونتاژ صفحات چاپ چهار رنگ در طول دو تحول در سیلندر چاپ رخ میدهد. دو درام انتقال و سپس عبور از صفحات تازه چاپ به زنجیره انتقال . یک شکل خاص از چاپ دو رنگ ترکیب بندی چهار سیلندر است که در شکل ۱٫۶-۷ نشان داده شده است .دو سیلندر کلیشه جوهر خودشان را به سیلندر روکش انتقال میدهند سپس هر دو جوهر به طور همزمان به سیلندرصفحه چاپ منتقل میشوند.

در تغذیه ورق دستگاه چاپ  گراور شبیه انچه در شکل ۱٫۶-۸نشان داده شده است  با دو تا هفت واحد چاپ جهت چاپ بسته بندی طراحی شده است با این دستگاه چاپ، ورق ها از طریق یک درام تغذیه به اولین سیلندر چاپ ریخته میشوند در آنجا جوهر توسط کف سیلندر گراور استفاده میشود و در آنجا بوسیله یک غلتک جوهری و یک تیغه به جوهر آغشته میشود . (شکل ۱٫۳-۱۶)

یک نوار نقاله با کاغذ گیر نصب شده بین واحد چاپ وجود دارد ، آنها ورق های چاپ شده را از کاغذ گیر سیلندر چاپ تحویل گرفتهو آنها را از میان خشک کن  هدایت نموده و به سمت کاغذ گیر سیلندر چاپ بعدی عبور میدهد. در پایان چرخه خشک کن سیستم نوار نقاله در پشت آخرین واحد چاپ ورق ها را به واحد تحویل منتقل میکند . ورق های چند رنگ چاپ شده در دستگاه تغذیه ورق اغلب به کتاب ، رسانه های ثابت و یا بسته بندی ، دستگاه های خارج از خط یا روی خط (سیستم نازک کاری )پردازش میشود. عملکرد های نازک کاری روی خط تولید در دستگاههای چاپ تغذیه ورق عبارتند از :

  • واژگون کردن ورق برای تکمیل (see sec. 2.1.2.4)
  • پوششکاری ورق ها برای پوششهای خاص و تحویل به واحد خشک کن  (see sec. 2.1.2.7)
  • استفاده از تیغه های برش چرخان برای برش صفحات بزرگ و سازگار کردن آنها در شکل مناسب برای تحویل به دستگاه تا کن see sec. 2.1.2.6))
  • ترکیب بندی شمارش خاص جعبه ها (شکل ۶۶-۱-۲) با یک واحد جوهر مجزا در سیلندر چاپ از آخرین واحد چاپ که ترتیب پشت سرهم اعداد را برای حک شدن ممکن میسازد (مثلاً برای ورود بلیط یا بلیط قرعه کشی )

تجهیزات بدون وقفه برای واحدهای فیدر و تحویل استفاده میشود به طوری که  دستگاه تغذیه ورقه برای تغییر نباید متوقف شود چون باعث انباشت کاغذ میشود. این  از مقدار کمی انباشت باقی مانده در فیدر را نگه میدارد و برای انباشته های جدید این امکان را بوجود می آورد که پس از حذف اجزای نگهدارنده انباشته های باقی مانده را تحویل بگیرد و سپس به تدریج انباشته های مستهلک را بالا ببرد.وقتی یک انباشته در واحد تحویل پر شد یک ابزار خاص به قسمت انباشته رفته و از ورقهای تحویل شده بعدی از شکل انباشته های جزئی نگهداری کند.  بعد از اینکه تمام انباشته ها از واحد تحویل خاج شدند انباشته ها توسط یک پالت به سمت بالا برده شده و پس ازاینکه نگهدارنده حذف شد جانشین انباشت جزئی می شوند.

۱-۶-۲-۲دستگاه تغذیه صفحه چاپ

دستگاه تغذیه صفحه چاپ اندکی با دستگاههای تغذیه ورق از لحاظ  ترکیب بندی واحدهای چاپ و جوهر آنها تفاوت دارد نسبت به تمام اجزای ماشین آلاتی که در واقع حمل بستر چاپ را به عهده دارند .در اصل این بسیار آسانتر است که بجای ورق، صفحه وب از واحدهای مختلف چاپ عبور کند .صفحات مستمر تا حدود زیادی قادر به راندن خودشان هستند چون شروع صفحه کشیدهمیشود و صفحه تحت کشش در یک مسیر تعیین شده و ثابت قرار گرفته است .بنابرین چاپ صفحه برای سرعت بالای چاپ نسبت به دستگاهای تغذیه ورق مناسبتر است(چاپ ورق تقریبا سرعتی تا حدود ۴ متر بر ثانیه دارد ولی سرعت چاپ صفحه ای میتواند تا ۱۵ متر بر ثانیه برسد ).چاپ های صفحه ای یک سیستم تولیدی است که میتواند محصولات چاپ شده کامل تولید نماید که نازک کاری (تکمیل) یک بخش لاینفک از چاپ افست است .چاپ های صفحه ای با توجه به تنوع شکلی در مقایسه با چاپ  تک برگی نسبتا غیر قابل انعطاف هستد. درحالیکه در صفحه فقط پهنا ست که قابل تغییر است .شکل در جهت پیرامونی کلیشه چاپ و در جهت حرکت رول کاغذ برای برش طولی تعریف شده است.مزیت در اینجا این است که بسته به فرایند چاپ هیچ شکافی در چاپ وجود ندارد. در چاپ گراور و فلکسوگرافیک سیلندرهای پیرامونی با محدودیت های خاص برای برش طولی تنظیم میشوند در حالیکه در چاپ رولهای کاغذی افست ابعاد سیلندر غیر قابل تغییر هستند . در شکل ۹-۶-۱ یک نمایش نموداری از چاپ افست با سستم تغذیه رول و اجزای مختلف آن نشان داده شده است . چاپ افست به طور مفصل در بخش ۳-۱-۲ ، چاپ گراور در بخش ۲-۲و ۳-۲شرح داده شده است . فقط یک توضیح کلی در ادامه آمده است .

اجزای انتقال در چاپ صفحه ای (وب)

سیستم انتقال در در چاپ صفحه ای با رول های کاغذ یا هر بستر دیگری که به رول پیچیده شده است میباشد و این رول ها بر بازوی رول سوار شده اند. برای اجتناب از ایجاد توقف رول ها منحصرا بصورت تمام  اتوماتیک  توسط پیوند دهنده ها عوض میشوند. یک واحد تغذیه جداگانه که واحد پیش کشش نامیده میشود بعد از جایگاه رول ها قرار دارد تا کشش صفحه را پایدار نگه دارد .واحد چاپ کار خود را انجام و همچنین بعنوان یک جزء انتقال عمل میکند چون صفحه تحت فشار بین دو سیلندر حرکت میکند . در واحد روکش به روکش چاپ افست دو سیلندر روکش وجود دارد در چاپ گراور و فلکسوگرافیک یک سیلندر با پوشش نرم  و یک غلتک فولادی  وجود دارد . چاپ های چند رنگ توسط واحدچاپ یکی پس از دیگری هماهنگ میشوند که رنگها را بطور جدا گانه در صفحه چاپ کنند. رفتار وب در طول انتقال بر حسب سطح غلتک متفاوت خواهد بود . که به یک اندازه گیری قطر غلتک فولادی و یا تنظیم پوشش غلتک روکش نیاز است.تجهیزات مختلف نازک کاری (تکمیل )از قبیل واحد شماره گذاری، ایستگاه چسب ،خشک کن، غلتک خنک کننده،چاک دهنده ،قالب های تراشکاری ، سوراخ کن و همچنین واحدهای شکل دهنده و تا کننده با واحد چاپ مرتبط هستند که هر یک بر سفر وب تاثیراتی را دارند. برای تصحیح این سفر وب بوسیله غلتک های گردنده کشش به حالت تعادل در آمده است . در بعضی کاربردها مثل روزنامه ها ،مجلات  کاتالوگها قسمت  تا کن و غلتک آن بعنوان یک مکانیسم کشش در محل شروع صفحه عمل نماید. غلتکهای کشش در دو طرف در ورودی تا کن آماده هستند اما این سیلندر تیغه تاکن دم گیره است که کشش اصلی را اعمال میکند . این قسمت با تنظیک کننده ارتفاع ، کلیشه های قوس دار یاحلقه های دایره ای تجهیز شده که مطابق با شعاع سیلندر میباشد.لازم نیست دستگاه چاپ برای تنظیم مجددکشش از کار بایستد چون مجهز به مکانیسمی است که به آن اجازه تنظیم در طول حرکت کاغذ را میدهد.پس از آنکه رول صفحه یا نوار در قسمت تا کن بصورت دوسر برش خورد این ورق ها بوسیله کاغذ گیرها  وسنجاقها به قسمت سیلندر تا کن برده میشوند.رول صفحه ها همچنین میتوانند پس از چاپ با استفاده از شیتر به صورت تک برگ برش بخورند و سپس بصورت ردیفی مانند دستگاههای تغذیه ورق جابجا شوند.

منبع : gdo.ir

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *