گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ
اجزای تشکیل دهنده رنگ‌ها
2016-04-04
رنگ‌های خوراکی و مضرات آن
2016-04-04

عیوب رنگ

گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

عیوب رنگ 

 

 

عیوب رنگ علل مختلفی می تواند داشته باشد. ممکن است سطح رنگ شده در معرض شرایط جوی خورنده قرار گیرد. همچنین ممکن است اشتباه و یا ایرادی در فرآیند رنگ کاری وجود داشته باشد. شاید ضخامت رنگ کافی نباشد و یا زمان های پخت خیلی کوتاه بوده است. اغلب چنین ایراداتی مربوط به لایه های زیر کار می باشد که به طور صحیح اعمال و آماده نگردیده اند، و صد البته شرایط حاکم بر سالن رنگ نیز نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

Mud Cracking

توضیح :فیلم رنگ خشک شده ظاهری مشابه حمام گل خشـک شـده دارد. ترک ها در اندازه و فراوانی متفاوت اند اما در شـبکه ای از ترک ها هستند.

علت های احتمالی: عموما در اعمال بر روی پرایمر هایی که غنی از پیگمنت هستند مانند زینک سیلیکات های غیرآلی یـا پوشـش هـای پایـه آب، همچنین می تواند در سایر سیستم های ضخیم رخ دهد.

پیشگیری :تنها با ضخامت پیشنهادی پوشش دهید. از تکنیک های اعمال پیشنهادی همراه با محصولات مناسب فرمولـه شـده اسـتفاده کنید.

تعمیر: تمام ترک ها و رنگ های ورقه شده را برداشته تا به سطح سالم برسید. سطح را ساییده و تمیز کنید. پوشش را طبق توصیه های تولید کننده دوباره پوشش دهید.

orange peel )also known as pock-marking)

توضیح :ظاهری آبله دار بصورت یکنواخت، در برخی فیلم رنگ های اسپری شده که سطح فیلم رنگ مشابه پوست پرتقال است.

علت های احتمالی: عدم موفقیت فیلم در جریان یافتن. معمولا به علـت تکنیـک های اعمال ضعیف یا اختلاط اشتباه حلال است.

پیشگیری :از تکنیک های اعمـال صـحیح بـا محصـولات فرمولـه شـده مناسب استفاده کنید.

تعمیر: جایی که زیبایی در خطر است، تماما بسایید، تمیز کـرده و دوباره پوشش دهید.

overspray )see also dryspray)

توضیح :اجزای کوچک رنگ به سطح فیلم خشک قبلی چسبیده انـد، عموما در کنار نواحی که اسپری شده اند. اغلب مانند ریگ زار است. به dry spray شباهت دارد.

علت های احتمالی: قسمت هایی از رنگ تر از الگوی اسپری بیرون می زند. حـلال  به سرعت تبخیر می شود. اسپری کردن در شرایط بادی.

پیشگیری :تحت شرایط محیطی مناسب رنـگ را اسـپری کنیـد . الگـوی اسپری را طـوری کـه کمتـرین over spray را در فـیلم خشک بدهد تنظیم کنید.

تعمیر: قبل از خشک شدن یا پخت: به وسـیله قلمـو خشـک در جهت از بین بردن حلال آن ها را بردارید : بعـد از پخـت .ساییده و لایه دیگری را اعمال کنید.

peeling (see also flaking)

توضیح :مشابه flaking است، اگرچـه peeling تمایـل بـه تولیـد پوشش های نرم و منعطفی دارد که می توانند به علـت از دسـت دادن چسبندگی، از سطح یا بین لایه ها کش بیایند، یا خـود بـه خود کنده شوند.

علت های احتمالی: peeling  کاهش قدرت پیوند فیلم رنگ بر اثر آلودگی ها یـا ناسازگاری لایه هاست.

پیشگیری :از سیستم رنگ و مشخصات صحیح استفاده کنید که بر سطح تمیز بدون آلودگی اعمال شده است.

تعمیر: تمام پوشش نرم و ورقـه ای شـده را برداشـته تـا بـه لبـه مستحکم برسید یا کـاملا سـاییده، تمیـز کنیـد و مطـابق توصیه های تولید کننده سیستم پوشـش مناسـب اعمـال کنید.

pinholes

توضیح :شکل گیری حفـره هـای کوچـک در حـین اعمـال و خشـک شدن، به علت حباب های گاز و هوایی که کـه نتوانسـته انـد قبل از خشک شدن فیلم به هم بپیوندند.

علت های احتمالی:  وجود حلال یا هوا در فیلم رنـگ . ایـن مشـکل در زمـانی کـه زیرآیند های متخلخل را پوشش می دهیم شایع است، همانند پرایمر های پر شده از زینک، زینـک سـیلیکات هـا، و پوشـش های پاششی فلزات و غیره. pinhole همچنین می تواند بـه علت اعمال اسپری غلط یا اختلاط حلال اشتباه باشد.

پیشگیری :از تکنیک های اعمال صحیح با محصولات فرموله شده مناسب استفاده کنید. اختلاط حلال و شرایط محیطی مناسـب . ابـزار اسپری و فاصله gun اسپری را از سطح چک کنید.

تعمیر: ساییده، تماما تمیز و در صورت نیاز tiecoat/undercoatو topcoat مناسب اعمال کنید.

rain damage – water spotting

توضیح :حفره ها و water mark هایی بر روی سطح فیلم رنگ به علت باران یا میعان شدید.

علت های احتمالی: بارش باران بر روی سطح تازه رنگ شـده، قبـل از اینکـه بـه اندازه کافی خشک شود باعث شکل گیری حفره ها می شود.

پیشگیری : قبل از در معرض باران یـا میعـان شـدید قـرار گـرفتن (در جاهایی که امکان دارد) به پوشش فرصت دهیـد تـا سـخت شود.

تعمیر: تمامی سطوح خسارت دیـده را سـاییده و تمیـز کنیـد،  تمام لایه زیری و رویی را اعمال کنید.

rippled coating

توضیح :عیب موج دار شدن روی سطح رنگ.

علت های احتمالی: وزیدن شدید باد در سراسر فیلم تر باعث ایجاد موج مـی شـود. در قسمت تحتانی، موج ها می توانند مشابه stalactite هـا به پایین متمایل شوند. همچنین می تواننـد بـه علـت تکنیـک اجرای ضعیف ایجاد شوند.

پیشگیری :هرگز رنگ را در شرایط نامساعد اعمال نکنید. از فـرد مـاهر و تجهیزات صحیح اعمال استفاده کنید.

تعمیر: زمانی که موج های ملایم دیده می شوند، سطح را سـاییده و دوباره پوشش دهید. آنجایی کـه اثـر شـدید وجـود دارد، پوشش را برداشته و دوباره پوشش دهید.

rot (wood)

توضیح :چوب مستهلک و پوسیده ماده ای ترد را فراهم می کنـد، کـه رنگ شکاف برداشته، ورقه شده و ترک بر می دارد.

علت های احتمالی: عموما تعمیرات و اعمال ضعیف بر روی چـوب نـرم و پوسـیده .گاها، استفاده از سیستم رنگ اشتباه.

پیشگیری :تعمیر صحیح و مداوم چـوب و پوشـش . قبـل از اعمـال رنـگ اطمینان حاصل کنید تمامی سـطوح چـوبی سـالم و خـالی از پوسیدگی هستند.

تعمیر: چوب پوسیده را ترجیحا با چوب بهبود یافته تعویض کنیـد .سیستم پوشش مناسبی که برای سطوح چوب فرموله شـده اند اعمال کنید.

runs or sags (also described as curtains or wrinkles)

توضیح :حرکت رو به پایین و اشکی رنگ که به سرعت بعـد از اعمـال روی سطوح عمودی و به علت اعمال رنگ با ضخامت بیش از حد ظاهر می شود. در موارد شدید مـی توانـد مثـل غشـاءها توصیف شود.

علت های احتمالی: اعمال بالای رنگ، تینر بیش از اندازه، عامل پخت اشـتباه (یـا عدم استفاده از آن) یـا مهـارت پـایین . در نهایـت مـی توانـد مشکل فرمولاسیون باشد.

پیشگیری :از تکنیک های اعمـال صـحیح بـا محصـولات فرمولـه شـده مناسب استفاده کنید.

تعمیر: زمانی که رنگ هنوز تر است، run ها و sag ها را قلـم گیری کنید. زمانی که رنگ خشـک شـد، نـواحی متـاثر را ساییده و تمیز کنید و در صورت نیاز تعمیر نقطه ای کرده یا پوشش کامل دهید.

rust rashing to thermal spray coating

توضیح :نقاط اکسید آهن که در داخل خلـل و فـرج پوشـش اسـپری شده فلز گسترش یافته انـد . مشـابه rust spotting در فیلم رنگ.

علت های احتمالی: پدیده ای که در اسپری حرارتی آلومینیم به سرعت بعد از اعمال رخ دهد. رطوبت در پوشش فلز جذب شده و با زیرآینـد آهنـی واکنش می دهـد . آب بنـدی (seal) کـردن بـا یـک پوشـش صحیح از چنین اتفاقی جلوگیری می کند.

پیشگیری :پوشش اسپری حرارتی را در محیط کنترل شده اعمـال کنیـد .سطح فلر اسپری حرارتی شده را به سـرعت بعـد از اعمـال آب بندی کنید.

تعمیر: نواحی rust rashing را تمیز کنیـد، بـرس سـیمی بزنید، با آب تازه بشویید. ضـخامت فـیلم خشـک اسـپری حرارتی کافی را فراهم کنید، پوشش سیلر مطـابق توصـیه تولید کننده اعمال کنید.

rust spotting (also referred to as rash rusting)

توضیح :نقاط ریز زنگ که در فیلم رنگ ظـاهر مـی شـود، معمـولا در پوشش پرایمر نازک. معمولا به صورت spotting ناحیه ای آغاز می شوند اما به سرعت بر روی سطح پخش می شوند.

علت های احتمالی: ضخامت فیلم پایین، حفره ها و سوراخ ها، همچنین ایراد های فلز مانند lamination ها. profile بسیار بالای فـیلم می تواند باعث نفوذ قله ها از فیلم رنگ شده و سبب rust spotting شود. همچنین ممکـن اسـت از آلـودگی هـای فلزی به وسـیله ذرات تراشـکاری و غیـره در پوشـش سـطح ایجاد شود.

پیشگیری :پوشش پرایمر کافی اعمال کنید. اطمینان حاصل کنید بطـور کافی پروفایل سطح را پوشانده اید. پوشش را از آلودگی های ذرات ترشکاری و غیره محافظت کنید.

تعمیر: بسته به نوع و میزان، ساییده یـا بلاسـت کنیـد و دوبـاره پوشش دهید. تمام ذرات خارجی را برداشـته و بسـایید و نواحی صدمه دیده را تمیز کنید. بطـور نقطـه ای تعمیـر کنید یا دوباره بطور کامل بپوشانید.

rust staining

توضیح :زنگ زدگی سبک روی سطح فیلم بـه علـت رسـوب اکسـید آهن.

علت های احتمالی: آب از سطح زنگ زده در بالای یک سطح سـالم سـرازیر مـی شود. rust staining زمانی رخ می دهد کـه زنـگ تـر شده و آب آلوده شده جریان پیدا کنـد و سـایر قسـمت هـا و نواحی را تغییر رنگ دهد. عموما بیش از یک زخم شدگی بـه جای یک عیب دیده می شود. پوشش خـودش ممکـن اسـت عیب نباشد، و فقط رسوب زنگ زدگی باشد.

پیشگیری :طراحی و تعمیرات مناسب.

تعمیر: رسوب زنگ زدگی را برداشته و در صورت نیاز پوششی تزیینی اعمال کنید.

saponification

توضیح :پوشش نرم و چسبنده به نظر می آید. کم و بـیش مـی توانـد نقاط یا همه سطح را متاثر کند.

علت های احتمالی: واکنش صابونی شدن بـین اسـترها، قلیـا هـا و آب اغلـب در .پوشش های آلکید و روغنی مشاهده می شود. بـه طـور قابـل ملاحظه ای روی سازه های بتنی پوشش داده شده و پوشـش هایی که با حفاظت کاتودیک در ارتبـاط هسـتند دیـده مـی شود.

پیشگیری :از مشخصات و مواد پوششی صحیح استفاده کنید.

تعمیر: تمام پوشش های نرمی که صابونی شدن در آن رخ داده است را برداشته، ساییده، تمیز کرده و دوباره لایه زیـری  و رویی را اعمال کنید (غیرقابل صابونی شونده).

settlement

توضیح :واژه ای که برای توضیح ته نشـینی پیگمنـت /ذرات جامـد در یک مایع قبل از اعمال استفاده می شـود . در دوره انبـارداری رنگ دیده می شود. ته نشینی که بعد از اخـتلاط و در حـین گوناگون نتیجه شود. اعمال رخ می دهد می تواند در رنگ های مختلف در نـواحی

علت های احتمالی :ماده قدیمی در انبار، رنگ غنی از پیگمنت، فرمولاسـیون اشـتباه یا آلودگی محصول. می تواند مشکلی با پرایمر هـای زینـک ریـچ باشد.

پیشگیری :استفاده محصول ها در مدت shelf-life  . استفاده از رویه.  اختلاط مناسب رنگ را در حین اعمال نیز هم بزنید.

تعمیر: برای جلوگیری: جایی که تکه تکه هـا تمـام شـده اسـت، پوشش متاثر را برداشته و با لحاظ کردن نکات ته نشینی دوباره پوشش دهید.

solvent lifting see also wrinkling

توضیح :جوش سطح فیلم رنگ. چروکیدگی و تاول زدنی که اتصال به یک سطح ضعیف دارد و نهایتا پوشش جدا می شود.

علت های احتمالی :استفاده از سیستم رنگ ناسازگار. لایه های نهـایی بـا مخلـوط حلال قوی می تواند به پوشش قبلی با حلال ضعیف تر حملـه کند. اعمال پوشش، قبل از آنکه لایه قبلی به میزان لازم سخت شود.

پیشگیری :از مشخصات صحیح، زمان پوشش مجدد و مواد صـحیح رنـگ استفاده کنید. آزمون سازگاری را با لایه هـای زیـری و رویـی انجام دهید.

تعمیر: تمام پوشش های صدمه دیده را بردارید. سـاییده، تمیـز و بـا سیستم پوشش صحیح و مطابق زمان پوشش مجـدد توصـیه شده    (over coating time)  دوباره پوشش دهید.

solvent popping

توضیح :حباب های (خالص) حلال بر روی سطح فیلم رنگ به سرعت بعد از اعمال.

علت های احتمالی: اختلاط اشتباه حـلال، سـطح متخلخـل و شـرایط محیطـی نامناسب.

پیشگیری :از مواد و مشخصات صحیح پوشش استفاده کنیـد . تکنیـک های اعمال و شرایط محیطی صحیح.

تعمیر: سطح را به نرمی ساییده و تمیز کنید سپس لایه زیری و رویی را دوباره اعمال کنید.

tackiness

توضیح :فیلم رنگ نرم اعمال شده. همچنین بعد از مرحله تر و مـایع، فیلم رنگ همچون سطحی چسبناک و نـرم بـاقی مـی مانـد .گاهی تنها با لمس زیرآیند مشاهده می شود.

علت های احتمالی: دلایل متنوعی برای چسبناک باقی ماندن فیلم وجود دارد :ضخامت بالا، تینر بیش از حد، میزان اشتباه (یا عدم استفاده از عامل پخت)، دمای خشک شدن/پخت پایین، استفاده از رنگ بعد از pot-life و shelf-life .

پیشگیری :از مواد و مشخصات صـحیح رنـگ اسـتفاده کنیـد . اطمینـان حاصل کنید مواد دو-جزیی بـه درسـتی مخلـوط شـده انـد .مطابق توصیه های فراهم کننده عمل کنید.

تعمیر: پوشش آسیب دیده را برداریـد . سـاییده، تمیـز کنیـد و دوباره پوشش دهید.

undercutting

توضیح :خوردگی قابل رویت زیر فیلم رنـگ . خـوردگی از زیـر سـطح فیلم رنگ حرکت کرده و رنگ را از روی زیرآیند بر مـی دارد .در موارد شدید می تواند تاول زدن، ورقه شدن، ترک و زنـگ زدگی را نشان دهد.

علت های احتمالی: اعمال رنگ بر روی زیرآیند دچار خوردگی . زنگ از نواحی که دچار آسب مکانیکی شده می خزد و پوشش پرایمـر از دسـت می رود. ممکن است در نواحی با طراحی یا دسترسی ضـعیف که آماده سازی و ضخامت پوشش ناکافی اعمـال شـده اسـت دیده شود.

پیشگیری :از مشخصات و رویه تعمیرات مناسب استفاده کنیـد . پرایمـر فرموله شده مناسب استفاده کنید.

تعمیر: در نواحی اتفـاق افتـاده تعمیـر نقطـه ای انجـام دهیـد .نواحی را تا رسیدن به سطح تمیز مشـکی تمیـز کنیـد، پوشش تعمیری مناسب بـا توصـیه هـای تولیـد کننـده اعمال کنید.

water spotting (see also rain spotting)

توضیح :ظاهری پر از لکه فیلم رنگ که به علـت قطـرات آب روی سـطح دائمی یا غیر دائمی باشد. ایجاد شده و پس از تبخیر آب نیز باقی می مانـد . اثـر مـی توانـد دائمی یا غیر دائمی باشد.

علت های احتمالی: ریزش قطرات باران بر روی فیلم تر رنگ. ریزش قطرات بـاران بر سطح تازه خشک شده و غیر . سخت زمـانی کـه آب تبخیـر شده ، می توان دید که آیا می شود اثرات را برطـرف کـرد یـا خیر.

پیشگیری :زمانی که امکان بارش باران وجود دارد رنگ اعمال نکنید.

تعمیر: جایی که اثرات فقط روی سطح هسـتند امکـان شسـتن وجود دارد ولی آنجا که حفره یا خسارت باقی مانـده بـر فیلم رنگ وجود دارد، سطح را ساییده و دوباره بپوشانید.

wrinkling also rivelling (see also crow’s footing)

توضیح :گسترش چـروک هـا در فـیلم رنـگ در حـین خشـک شـدن،  درwrinkling , swelling and blistering پوشش.

علت های احتمالی: عموما به علت فرم دهی اولیه پوسته سطح با رنـگ هـای پایـه حلال . همچنین تورم پوشش توسط حمله حلال می توانـد بـه  علت اعمال پوشش جدیـد قبـل از آنکـه پوشـش قبلـی بطـور مناسب خشک شود نیز ایجاد شود.

پیشگیری :از مواد و مشخصات صحیح پوشـش اسـتفاده کنیـد اخـتلاط، اعمال و پخت کافی مواد. از پیشـنهادات تـامین کننـده رنـگ برای زمان پوشش مجدد استفاده کنید.

تعمیر: پوشش های متـاثر را برداشـته، سـاییده، تمیـز و دوبـاره پوشش دهید.

zinc carbonates

توضیح :از دست دادن چسبندگی به سطوح گالوانیزه. تاول زدن رنـگ روی سطح گالوانیزه.

علت های احتمالی: زنگ سفید یا کربنات ها روی سطح گـالوانیزه قبـل از اعمـالپوشش رنگ. خوردگی زینک زیر سطح رنگ. می تواند مشابهrust rashing  باشد اما با رنگ سفید.

پیشگیری :پوشش زینک را از محیط آب بنـدی (seal) کنیـد و یـک سیستم رنگ محافظ مناسب اعمال کنید.

تعمیر: برای برداشتن تمام اثرات محصـولات خـوردگی روی بـا آب بشویید. sweep blast کرده یا بسـایید و یـک سیستم پوشش رنگ مناسب اعمال کنید.

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 14 =