مبانی کاربرد رنگ و ترام در چاپ

ترام
ترام
۱۳۹۴-۰۷-۱۱
اسکنر چیست ، کاربرد اسکنرها ، چند نوع اسکنر داریم ، چاپ دیجیتال بهرنگ
اسکنر ( پیمایشگر) چیست ؟ کاربرد اسکنر چیست؟ چند نوع اسکنر داریم؟
۱۳۹۴-۰۷-۱۸
Show all
مبانی رنگ در چاپ

مبانی رنگ در چاپ

مبانی کاربرد رنگ و ترام در چاپ
دنیــای رنگ جذابیت زیادی دارد و نشــاط فوق العاده ای را در انســان به وجود مــی آورد. زیباتریــن کارهای هر چاپــکار کارهای رنگی او هســتند ؛ ازاین رو باید از علم رنگشناســی آگاه باشــد و بداند چگونــه رنگها را با یکدیگــرترکیب کند، چگونه رنــگ کار چاپی را طبق نمونــه بهدســت آورد و در کارهای ســه یا چهاررنگ، مقدار هر رنگ را از دیگری تشخیص دهد.
کشــف رنگهای اصلــی (CMYK) مهمتریــن ویژگی رنگها برای کاربردی تر شــدن آنهاست. رنگها علاوه بر چشــم فریبی دارای ویژگیهای همجواری نیزهستند ، کــه با کنــارهــم قــراردادن نقاط کوچــک رنگهای مختلــف، میتوان ترکیبهای رنگی دیگری بهغیر از همان رنگها ایجاد کرد چرا که چشــم انسان دارای خطاهایی است که در نتیجه آن در فاصلهای مشخص رنگها را به صورت ترکیب شــده میبیند. بدین منظور برای آشنایی بهتــرفرایند درک رنگ، پیش ازآنکهبه کاربردی بودن آن بپردازیم، مختصری درباره ساختار بینایی چشم انسان و چگونگی دید رنگی را توضیح میدهیم.
شناخت نور و رنگ
نور سفید به یک شیء برخورد میکند. برخی از شعاع های نور در سطح شــیء جذب و برخی دیگر از آن منعکس میشــوند. شــعاع های منعکس شــده نور به چشم انسان میرسند. نورمنعکس شده از شیء خارجی به درون قرنیه راه مییابد و سپس به سمت مردمک حرکت میکند که توسط عنبیه کنترل میشود. نور دوباره توسط لنز منکسر میشــود. این فرآیند تصویررا بــه طورمعکوس برروی شبکیه ایجاد میکند. دراین جاست که گیرنده های رنگی چشــم انسان نســبت به شــعاعهای دریافت شده واکنش نشان داده وآنهارا به مغز انتقال میدهند. این گیرندههای نوری، نوررا به ســیگنال های فتوشیمیایی تبدیل میکنند که توســط مدارهای عصبی درون شبکیه تجزیه وتحلیل شــده و به مغز فرستاده میشوند. گیرنده های مخروطی به شعاعهای رنگی واکنش نشان داده و گیرنده های میله ای به مشــکی، ســفید و خاکستری واکنش نشــان میدهند.
مــا رنگ راهنگامــی ادراک میکنیم که طول موج های ترکیبی متفاوتی از نور سفید با دخالت مواد مختلف، که نور را جذب، منعکس، منکســر، پراکنده به چشم انسان میرسانند. نور مرئی قسمت بسیار کوچکی از کل طیف الکترومغناطیس است که از اشعهه ای کیهانی با بالاترین انرژی شــروع میشود، به اشــعه ی ایکس، فرابنفش، نور مرئی مادون قرمــزوفرکانسهای مخابراتی با پائینترین انرژی میرسد. ما میتوانیم طول موجهای مابین ۴۰۰ طیف بنفش تا ۷۰۰ طیف قرمــز را دریافت کنیم. این مجموعه طیفها را طیف مرئی مینامند.
نور سفید حاوی تمامی طیفهای رنگی میباشد کهبا نام طیف مرئی شاخته میشوند. برای تفکیک این طیفهای رنگی میتوان از یک منشــور شیشه ای استفاده کرده و نور سفید را تجزیه کرد. منشورموجب پراکندگی یا تفکیک نور سفید به رنگ های موجود در طیف مرئی نورمیشود. درک بصری این شــعاع ها در چشم اتفاق میافتد
مغــز، اطلاعات مرتبط با انــرژی طیفی را ترکیب کردهویک حس رنگــی را ایجاد میکند: بنابراین یک تصویر بر مبنای اطلاعات دریافت شــده شکل میگیرد و میتواند خاکستری یا رنگی باشد.

فرآیند ترکیب رنگهای نور ( رنگهای افزایشی )
در ترکیب رنگی افزایشــی رنگهای اصلی قرمز، ســبز و آبی هســتند. ترکیب این رنگهای اصلــی با حداکثر شــدت موجب ایجاد نور سفید میشــود،
در نتیجه با افزودن ســطح ترکیب رنگهای نور موجب ایجاد رنگهای ترکیبی به مراتب روشــنتری میشویم. اگر شــدت تابش را کاهش دهیــم موجب کاهش نورو رنگ خواهیم شد.
آن دسته ازدستگاههایی که با استفاده ازترکیب افزایشی رنگ موجب ایجاد رنگ میشوند عبارتند از تلویزیون،نمایشگر، پروژکتور و سایر تجهیزات تصویری
ترکیـب رنگ های کاهشـی در فرآیند چاپ
ترکیبات مشــخصی ازرنگ شعاعهای نورتابیده شده از نور سفید پس ازبرخوردبهیکشیء، بوسیلههمان شیء جذب شدهوبقیه منعکس میگردند. در نتیجه: ترکیبات جذب شــده نور، ازآن کسر شــدهاند. رنگهای پایهدر ترکیب رنگی کاهشی، ســایان، ماژنتا و زرد هستند. این سه رنگ به نســبت مساوی موجب بهوجود آمدن رنگ ســیاه خواهد شد. کاهش این ترکیبات به نسبت مســاوی موجب ایجاد مقادیر خاکستری ازتیره به روشن خواهد شد.
کاغذ ســفید کلیه نورهای تابیده شده به سطح خود را باز میتاباند. هر چه به میزان مرکب چاپ شده روی کاغذ بیفزائیم، نور بیشــتری از یک شعاع مشخص نوررا جذب کردهایم. یک رنگ مشــخص، شــعاعهای رنگــی مکمل خودرا جذب و رنگهای اصلی یا طبیعی خودرا منعکس مینماید. این همان فرآیندی است که از چشم به مغز منتقل میشود.
از تولید یک تصویر در چاپ چهار رنگ با اســتفاده از رنگهای پردازشــی ســایان ، زرد، ماژنتا و مشکی ایجاد میشــود. مقادیررنگی و سایه روشــن تصاویر چند رنگ باید با یک نســبت صحیح به سایان ، زرد ، ماژنتا و مشکی تفکیک شــوند. ترامگذاری به معنــای تبدیل هریک از تفکیکهای رنگی بهعوامل قابل چاپ ودودویی است. دریــکترکیب رنگی متداول،واکنشهای افزایشــی و کاهشی، هر دو، به عوامل بینایی یا چشم انسان میرسند.

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *