راهنمای رفع اشکالا‌ت در چاپ افست
۱۳۹۵-۰۱-۱۰
اشکالات تغذیه و توزیع مرکب‌
۱۳۹۵-۰۱-۱۰
Show all

مشکلات قطار نوردهای مرکب‌

مشکلات قطار نوردهای مرکب‌

این مطلب آخرین بخش از اشکالات مرکب و در واقع آخرین قسمت  از کتاب <راهنمای رفع اشکالات در چاپ افست> است که طی چندین شماره  در مجله صنعت چاپ انتشار یافته و حاوی انواع اشکالات مربوط به همه  بخش‌های چاپ افست بوده است.
پیش از این، ۱۶ قسمت از این کتاب در مجله انتشار یافته است.
آخرین بخش که اینک پیش روی شماست به اشکالا‌تی می‌پردازد که اغلب به قطار نوردهای مرکب مربوط می‌شوند.

 

اشکال هفدهم- چاپ غیر یکنواخت رنگ‌ها.

یکنواخت‌‌ نبودن‌‌ چاپ‌‌ اغلب‌‌ به‌‌ علت‌‌ نفوذ‌‌ ناهماهنگ‌‌ مرکب‌‌ در‌‌ کاغذ‌‌ رخ‌‌ می‌دهد.‌‌ کاغذهای‌‌ ساخته‌‌ شده‌‌ کاملاً‌‌ یکنواخت‌‌ نیستند.‌‌ یکنواخت‌‌ نبودن‌‌ بستگی‌‌ به‌‌ وزن‌‌ ‌‌ کاغذ‌‌ ‌‌ دارد‌‌ ‌‌ و‌‌ در‌‌ کاغذهای‌‌ مختلف‌‌ متفاوت‌‌ است.‌‌ این‌‌ مشکل‌‌ در‌‌ کاغذهای‌‌ سنگین‌تر‌‌ بیشتر‌‌ دیده‌‌ می‌شود.‌‌ بنابراین،‌‌ وجود‌‌ این‌‌ اشکال‌‌ در‌‌ مورد‌‌ چاپ‌‌ با‌‌ مقوا‌‌ معمول‌تر‌‌ از‌‌ چاپ‌‌ با‌‌ کاغذ‌‌ است.‌‌

ناهماهنگی‌‌ در‌‌ چاپ‌‌ رنگ‌ها‌‌ را‌‌ می‌توان‌‌ با‌‌ تنظیم‌‌ مرکب‌‌ به‌‌ صورتی‌‌ که‌‌ تمام‌‌ آن‌‌ به‌‌ داخل‌‌ کاغذ‌‌ نفوذ‌‌ کرده‌‌ و‌‌ یا‌‌ به‌طور‌‌ کلی‌ هیچ‌‌ نفوذ‌‌ نکند،‌‌ برطرف‌‌ ساخت.

علت‌‌ الف: مرکب،‌‌ مناسب‌‌ با‌‌ کاغذ‌‌ مصرفی‌‌ تنظیم‌‌ نشده‌‌ است.‌‌

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۱‌ :از‌ مرکبی‌ استفاده‌ کنید‌ که‌ با‌ کاغذ‌ مصرفی‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد.

راه‌حل‌ ‌ ۲‌ ‌ :چسبندگی‌ و‌ جریان‌ مرکب‌ را‌ با‌ اضافه‌ کردن‌ ورنی‌ مقاوم‌ به‌ آب‌ افزایش‌ دهید.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۳‌ :چسبندگی‌‌ مرکب‌ را‌ با‌ اضافه‌ کردن‌ کمی‌ روغن‌ خشک‌کننده‌ و‌ یا‌ ورنی‌ شماره‌ دوصفر(۰۰)‌ کم‌ کنید.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۴‌ :قبل‌ از‌ شروع‌ به‌ چاپ،‌ خشک‌ شدن‌ مرکب‌ را‌ برروی‌ کاغذ‌ آزمایش‌ کنید.

علت‌ ب: استفاده‌ از‌ ورنی‌ که‌ قدرت‌ جذب‌ یکنواخت‌ مرکب‌ را‌ ندارد.‌ این‌ حالت‌ را‌ می‌توان‌ با‌ آزمایش‌ قدرت‌ جذب،‌ موسوم‌ به‌ K و‌ N مشخص‌ کرد.

راه‌حل‌:از‌ مرکب‌ سفت‌تر‌ استفاده‌ کنید‌ و‌ یا‌ مقداری‌ ورنی‌ را‌ به‌ منظور‌ کاهش‌ قدرت‌ جذب‌ به‌ مرکب‌ اضافه‌ کنید.‌ به‌ صورتی‌ که‌ مرکب‌ به‌ حالت‌ یکنواخت‌ خشک‌ شود.

علت‌ ج: ‌ کاغذ‌ مصرفی‌ مرکب‌ را‌ جذب‌ نمی‌کند.

راه‌حل‌ : ازمرکب‌ با‌ قدرت‌ رنگ‌ و‌ چسبندگی‌ زیاد  استفاده‌ کنید.

 علت‌ د: پوشش‌ نامناسب‌ و‌ غیریکنواخت‌ درکاغذهای‌ معمولی.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۱‌ :کاغذ‌ را‌ تعویض‌ کنید.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۲‌ :از‌ مرکب‌ با‌ قدرت‌ رنگ‌ زیاد‌ و‌ قدرت‌ جذب‌ کم‌ استفاده‌ کنید.

علت‌ ه:‌  استفاده‌ از‌ حجم‌ زیاد‌ مرکب‌ در‌ چاپ‌ با‌ کاغذهای‌ تخت‌ و‌ بدون‌ قدرت‌ جذب.

راه‌حل‌ :از‌ مرکب‌ با‌ قدرت‌ رنگ‌ بیشتر‌ استفاده‌  کنید‌ و‌ تغذیه‌ مرکب‌ را‌ کم‌ کنید.‌ سفت‌ کردن‌ مرکب‌ ممکن‌ است‌ کارساز‌ باشد.

علت‌ و:‌ فشار‌ اضافی‌ سیلندر‌ چاپ.‌

راه‌حل‌ :فشار‌ چاپ‌ را‌ کم‌ کنید.

علت‌ ز: مقدار‌ رطوبت‌ زیاد‌ است.‌ رطوبت‌ اضافی‌ باعث‌ کاهش‌ چسبندگی‌ مرکب‌ و‌ پیدا‌ شدن‌ نقاط‌ سفید‌ در‌ قسمت‌های‌ چاپ‌ تنپلات‌ می‌شود.

راه‌حل‌ : آب‌ را‌ به‌ حداقل‌ برسانید.

 

 اشکال‌ هجدهم-‌ جذب‌ غیریکنواخت‌ رنگ‌ در‌ چاپ‌ پلاستیک.

علت‌ الف: ‌ درجه‌ دین‌ ‌(dyne) پلاستیک،‌ بسیار‌ کم‌ و‌ یا‌ زیاد‌ است.‌

راه‌حل‌‌ :از‌ پلاستیکی‌ استفاده‌ کنید‌ که‌ به‌ خوبی‌ چربی‌گیری‌ شده‌ و‌ قدرت‌ سطح‌ آن‌ بین‌ ۴۰‌ تا ۵۰ ‌ ‌(dyne)‌دین‌ باشد.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۱‌ : ازخنثی‌کننده‌ الکتریسته‌ ساکن‌ (گازگیر‌ یا‌ برق‌گیر)‌ استفاده‌ کنید.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۲‌ :رطوبت‌ محیط‌ چاپخانه‌ را‌ افزایش‌ دهید.

علت‌ ج: نفوذ‌ آب‌ در‌ مرکب.

راه‌حل‌ :در‌ چاپ‌ بر‌ روی‌ موادی‌ که‌ قدرت‌ جذب‌ آب‌ را‌ ندارند،‌ از‌ مرکب‌ با‌ خاصیت‌ جذب‌ آب‌ کمتر‌ استفاده‌ کنید.

علت‌ د: روغن‌ و‌ مواد‌ مصرفی‌ دیگر‌ در‌ سطح‌ پلاستیک‌ پخش‌ شده‌ و‌ باعث‌ جذب‌ غیریکنواخت‌ مرکب‌ می‌شود.

راه‌حل‌ ‌ :پلاستیک‌ را‌ تعویض‌ کنید.

علت‌ ه: غیریکنواخت‌ بودن‌ سطح‌ پلاستیک.‌

راه‌حل‌‌ : پلاستیک‌ را‌ تعویض‌ کنید.

 

اشکال‌ نوزدهم-‌ خال‌ زدن.

‌ نقاط‌ ریز‌ مرکب‌ را‌ می‌توان‌ بر‌ روی‌ کاغذ‌ چاپ‌ شده‌ مشاهده‌ کرد.‌ این‌ نقاط‌ بر‌ روی‌ زینک‌ دیده‌ نمی‌شوند.‌

ذرات‌ مرکب‌ که‌ به‌ صورت‌ خال‌ ظاهر‌ می‌شوند،‌ استحکام‌ ناچیزی‌ داشته‌ و‌ با‌ آب‌ و‌ اسفنج‌ از‌ روی‌ زینک‌ پاک‌ می‌ شوند،‌ اما‌ با‌ ادامه‌ چاپ‌ بار‌ دیگر‌ ظاهر‌ می‌‌شوند.

به‌ فصل‌ پنجم،‌ اشکال‌ پنجم‌ رجوع‌ شود.

علت‌ الف: وجود‌ مواد‌ پاک‌کننده‌ در‌ محلول‌ آب‌ ماشین.

راه‌حل‌ :هرگز‌ مواد‌ پاک‌کننده‌ را‌ به‌ آب‌ ماشین‌ اضافه‌ نکنید.‌ پارچه‌ نورد‌ آب‌ را‌ پس‌ از‌ شست‌وشو‌ کاملاً‌ آبکشی‌ کنید.‌ فقط‌ از‌ افزودنی‌های‌ مجاز‌ که‌ توسط‌ سازنده‌ مطمئن‌ معرفی‌ می‌شود،‌  استفاده‌ کنید.

علت‌ ب: آب‌ ماشین،‌ مواد‌ شیمیایی‌ را‌ از‌ پوشش‌ سطح‌ کاغذ‌ جدا‌ می‌کند،‌ درنتیجه‌ این‌ مواد‌ با‌ مرکب‌ مخلوط‌ شده‌ و‌ ایجاد‌ امولسیون‌ می‌کنند.

راه‌حل‌ ‌ ۱‌ :کاغذ‌ را‌ تعویض‌ کنید.

راه‌حل‌ ‌ ۲‌  : مرکب‌ را‌ با‌ استفاده‌ از‌ مرکب‌ ورنی‌ شماره‌ ۸‌ یا‌ ۱۰‌ و‌ یا‌ ورنی‌ مقاوم‌ به‌ آب‌ سفت‌ کنید.

علت‌ ج: نوردهای‌ مرکب‌ سفت‌ تنظیم‌ شده‌اند‌ و‌ باعث‌ مخلوط‌ شدن‌ آب‌ و‌ مرکب‌ می‌شوند.

راه‌حل‌ :نوردهای‌ مرکب‌ را‌ دوباره‌ تنظیم‌ کنید.

علت‌ د: زینک‌ کمی‌ نسبت‌ به‌ مرکب‌ حساس‌ شده‌ است‌ و‌ این‌ حالت‌ به‌ علت‌ وجود‌ ذرات‌ جدا‌ شده‌ از‌ روکش‌ کاغذ‌ و‌ نفوذ‌ آن‌ بر‌ روی‌ قسمت‌های‌ بدون‌ تصویر‌ زینک‌ است.

راه‌حل‌:اشکالات‌ زینک‌ در‌ فصل‌ پنجم‌ <اشکالات‌ زینک‌ و‌ ماشین>‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است.

 

اشکال‌ بیستم-‌ انباشته‌ شدن‌ و‌ یا‌ جوش‌ خوردن‌ مرکب‌ بر‌ روی‌ نوردها.

مرکب‌ بر‌ روی‌ نوردها‌ و‌ یا‌ لاستیک‌ جمع‌ شده‌ و‌ به‌ سطح‌ آن‌ها‌ جوش‌ خورده‌ و‌ به‌ درستی‌ منتقل‌ نمی‌شود.

علت‌ الف: جریان‌ مرکب‌ بسیار‌ کند‌ است‌ و‌ روانی‌ لازم‌ را‌ برای‌ انتقال‌ صحیح‌ ندارد.‌ وجود‌ رنگدانه‌ اضافی‌ باعث‌ ایجاد‌ امولسیون‌ و‌ کوتاه‌ شدن‌ (سفتی)‌ مرکب‌ می‌شود.

راه‌حل‌ ‌ ۱‌‌ :با‌ سازنده‌ مرکب‌ مشورت‌ کرده‌ و‌ مرکب‌ روان‌تری‌ را‌ انتخاب‌ کنید

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۲‌ : مقداری‌ ورنی‌ روان‌کننده‌ به‌ مرکب‌ اضافه‌ کنید.‌ در‌ مورد‌ نوع‌ ورنی‌ مصرفی‌ با‌ فروشنده‌ مرکب‌ مشورت‌ کنید.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۳‌ :تغذیه‌ رطوبت‌ را‌ به‌ حداقل‌ کاهش‌ دهید.‌ (بعضی‌ از‌ مرکب‌ها‌ به‌ علت‌ جذب‌ آب‌ جریان‌ پیدا‌ نمی‌کنند.)‌ اگر‌ این‌ راه‌حل‌ مؤثر‌ واقع‌ نشد،‌ مرکب‌ را‌ با‌ ورنی‌ مقاوم‌ به‌ آب‌ مخلوط‌ کنید.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۴‌ :آب‌ را‌ زیاد‌ کنید.‌ افزایش‌ آب‌ باعث‌ پاک‌ شدن‌ گرد‌ و‌ غبار‌ زاید‌ از‌ روی‌ کاغذ‌ می‌شود.‌ این‌ راه‌ حل،‌ درست‌ مخالف‌ با‌ راه‌حل‌ ۲‌ است.‌ اما‌ در‌ بعضی‌ از‌ مواردی‌ که‌ راه‌حل‌های‌ دیگر‌ موفق‌ نیستند،‌ کارساز‌ خواهد‌ بود.

راه‌حل‌ ‌ ۵‌ ‌ :کاغذ‌ را‌ تعویض‌ کنید.‌ گردوغبار‌ کاغذ‌ به‌ مرکب‌ نفوذ‌ می‌کند‌ و‌ باعث‌ کند‌ شدن‌ جریان‌ آن‌ می‌شود.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۶‌ :از‌ اضافه‌ کردن‌ پودر‌ تالک‌ و‌ یا‌ نشاسته‌ و‌ یا‌ هر‌ ماده‌ سفت‌کننده‌ دیگری‌ به‌ مرکب‌ خودداری‌ کنید.

علت‌ ب: مرکب‌ خوب‌ آسیاب‌ نشده‌ و‌ مواد‌ زبر‌ و‌ خشن‌ در‌ آن‌ فراوان‌ است.‌ این‌ مواد‌ در‌ موقع‌ چاپ‌ به‌ کاغذ‌ منتقل‌ نمی‌شوند،‌ بلکه‌ بر‌ روی‌ نورد،‌ زینک‌ و‌ یا‌ لاستیک‌ ماسیده‌ و‌ حالت‌ چسبندگی‌ را‌ ایجاد‌ می‌کنند.

راه‌حل‌ :با‌ سازنده‌ مرکب‌ مشورت‌ کرده‌،‌ فرمول‌ ساخت‌ مرکب‌ را‌ تغییر‌ دهید.

علت‌ ج: مرکب‌ محتوی‌ پیگمنت‌ سنگین‌ و‌ زبر‌ است‌ که‌ باعث‌ چسبندگی‌ و‌ یا‌ جمع‌ شدن‌ می‌شود.

راه‌حل‌:‌ با‌ سازنده‌ مرکب‌ مشورت‌ کرده‌ و‌ فرمول‌ ساخت‌ مرکب‌ را‌ تغییر‌ دهید.

علت‌ د:  پوشش‌ سطح‌ کاغذ‌ با‌ دریافت‌ رطوبت‌ چسبنده‌ می‌شود.‌ در‌ چاپ‌ چند‌ رنگ،‌ ابتدا‌ رطوبت‌ موجود‌ در‌ ماشین‌ باعث‌ نرم‌شدن‌ پوشش‌ سطح‌ کاغذ‌ می‌شود‌ که‌ قسمتی‌ از‌ آن‌ در‌ برج‌ چاپ‌ دوم‌ به‌ وسیله‌ لاستیک‌ جدا‌ می‌شود.‌ مواد‌ این‌ روکش‌ به‌ تدریج‌ بر‌ روی‌ لاستیک‌ جمع‌ شده‌ و‌ در‌ چاپ‌ مناطق‌ ترامه‌ (هافتون)‌ تأثیر‌ می‌گذارد‌ و‌ در‌ نتیجه‌ باعث‌ لرزش‌ تصویر‌ و‌ جذب‌ غیریکنواخت‌ مرکب‌ می‌شود.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۱‌ :کاغذ‌ را‌ تعویض‌ کرده‌ و‌ از‌ نوعی‌ که‌ مقاومت‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ رطوبت‌ دارد،‌ استفاده‌ کنید.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۲‌ :با‌ اضافه‌ کردن‌ آهار‌ بی‌رنگ،‌ روکش‌ کاغذ‌ را‌ مقاوم‌ کنید.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۳‌ :تجربه‌ چاپخانه‌داران‌ نشان‌ می‌دهد‌ که‌ بازگرداندن‌ کاغذ‌ به‌ انبار‌ به‌ مدت‌ یک‌ هفته،‌ اغلب‌ باعث‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ می‌شود.

 

اشکال‌ بیست‌ و‌ یکم-‌ مرکب‌ از‌ روی‌ نورد‌ مرکبدان‌ برگشت‌ می‌کند.

 علت: مرکب‌ در‌ مرکبدان‌ باقی‌ مانده‌ و‌ جریان‌ پیدا‌ نمی‌کند‌ (به‌ فصل‌ دوم،‌ اشکال‌ دوم‌ رجوع‌ کنید(

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۱‌ :مرکب‌ را‌ چندین‌ بار‌ در‌ مرکبدان‌ بهم‌ زده‌ و‌ آن‌ را‌ روان‌ سازید.‌ یا‌ از‌ همزن‌ مکانیکی‌ استفاده‌ کنید.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۲‌ :در‌ بعضی‌ از‌ مرکب‌ها‌ با‌ اضافه‌ کردن‌ ورنی‌ شماره‌ ۳‌ یا‌ ۴،‌ مرکب‌ روان‌تر‌ شده‌ و‌ قدرت‌ جریان‌ آن‌ افزایش‌ پیدا‌ می‌کند.

 

اشکال‌ بیست‌ و‌ دوم:‌ مرکب‌های‌ تار‌ و‌ فرار.

مرکب‌های‌ بلند‌ (روان)‌ ‌ که‌ از‌ مواد‌ روان‌کننده‌ زیاد‌ برخوردار‌ هستند،‌ بر‌ روی‌ ماشین‌ شکسته‌ می‌شوند.‌ رشته‌های‌ این‌ مرکب‌ پس‌ از‌ شکسته‌ شدن‌ به‌ شکل‌ ذرات‌ بسیار‌ ریز‌ درمی‌آیند‌ که‌ به‌ اطراف‌ ماشین‌ می‌‌پاشند.

علت‌ الف: جریان‌ مرکب‌ زیاد‌ است.‌ اگر‌ ضخامت‌ لایه‌ مرکب‌ زیاد‌ باشد،‌ رشته‌های‌ طولانی‌تری‌ بر‌ روی‌ نوردها‌ ظاهر‌ می‌شود.

راه‌حل‌ :مرکب‌ را‌ تعویض‌ کرده‌ و‌ از‌ مرکب‌ با‌ رنگ‌ قوی‌ استفاده‌ کنید‌ و‌ جریان‌ آن‌ را‌ کم‌ کنید.

علت‌ ب:مرکب‌ هم‌ چسبنده‌ و‌ هم‌ بسیار‌ روان‌ است.

راه‌حل‌ ‌ ۱‌ :مقدرای‌ مواد‌ سفت‌کننده‌ را‌ به‌ عنوان‌ ورنی‌ به‌ مرکب‌ اضافه‌ کنید.‌ با‌ فروشنده‌ مرکب‌ مشورت‌ کنید.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۲‌ :آب‌ را‌ زیاد‌ کنید.‌ (آب‌ باعث‌ کند‌ شدن‌ جریان‌ مرکب‌ و‌ کاهش‌ پراکندگی‌ آن‌ می‌شود،‌ این‌ راه‌حل‌ یکی‌ از‌ مزایای‌ استفاده‌ از‌ آب‌ در‌ ماشین‌ است(

علت‌ ج: کند‌ بودن‌ نوسان‌ نورد‌ صلایه،‌ امکان‌ برآمدگی‌ مرکب‌ بر‌ روی‌ نورد‌ را‌ پدید‌ آورده‌ که‌ افزایش‌ تار‌ شدن‌ تصویر‌ را‌ در‌ پی‌ دارد.

راه‌حل‌ :نوسان‌ نورد‌ صلایه‌ را‌ افزایش‌ داده‌ تا‌ برآمدگی‌ مرکب‌ از‌ بین‌ برود.

علت‌ د: ضخامت‌ مرکب‌ بر‌ روی‌ غلتک‌ مرکبدان‌ زیاد‌ است.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۱‌ : تیغه‌ مرکبدان‌ را‌ سفت‌ کنید‌ و‌ با‌ تنظیم‌ حرکت‌ نورد،‌ مرکب‌ را‌ زیاد‌ کنید.

راه‌حل‌ ‌ ‌ ۲‌ :مقداری‌ ورنی‌ ویا‌ مواد‌ سفت‌کننده‌ را‌ به‌ مرکب‌ اضافه‌ کنید.

 

اشکال‌ بیست‌ و‌ سوم-‌ رنگ‌ چاپ‌ شده‌ در‌ حین‌ خشک‌ شدن‌ کم‌ رنگ‌ و‌ یا‌ سوخته‌ می‌شود.

این‌ اشکال‌ در‌ بعضی‌ از‌ موارد‌ به‌ علت‌ وجود‌ رنگدانه‌های‌ معدنی‌ در‌ مرکب‌ است‌ و‌ در‌ مورد‌ چاپ‌ تنپلات‌ در‌ سطح‌ وسیع‌ پدید‌ می‌آید.

علت: اکسیژن‌ کافی‌ برای‌ خشک‌ شدن‌ کامل‌ وجود‌ ندارد.‌ حامل‌ مرکب،‌ اکسیژن‌ موجود‌ در‌ رنگدانه‌ معدنی‌ را‌ دریافت‌ کرده‌ و‌ باعث‌ سوزاندن‌ رنگ‌ می‌شود.گرمای‌ موجود‌ در‌ سیستم‌ خشک‌کن‌ نیز‌ موجب‌ سرعت‌ بخشیدن‌ به‌ این‌ فعل‌ و‌ انفعال‌ می‌شود.‌

راه‌حل‌ ۱‌  : کاغذهای‌ چاپ‌ شده‌ را‌ چند‌ ساعت‌ پس‌ از‌ چاپ‌ دو‌ یا‌ سه‌ نوبت‌ هوا‌ دهید.

راه‌حل‌ ‌ ۲‌:از‌ مرکبی‌ که‌ رنگ‌ آن‌ نمی‌سوزد،‌ استفاده‌ کنید.‌ (مقاوم‌ در‌ برابر‌ حرارت.(

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *