معرفی انواع دستگاه ھای چاپ فلکسوگرافی

گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ
راه اندازی چاپخانه فلکسوگرافی
۱۳۹۵-۰۱-۲۴
کاغذ ویژه چاپ جوهر افشات
کاغذهای ویژه فناوری جوهرافشان
۱۳۹۵-۰۲-۰۶
Show all

معرفی انواع دستگاه ھای چاپ فلکسوگرافی

گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

معرفی انواع دستگاه ھای چاپ فلکسوگرافی

 روش چاپ فلکسو معمولا با دستگاهھای چاپ رول انجام میشود و در مواردی محدود با دستگاهھای ورقی. ماشین چاپ فلکسو بدون در نظر گرفتن عرض آن در دو سبک مختلف عرضھ می شود. سبک اول، طرح سفارشی ماشین است؛ دستگاهھای بکار گرفتھ شده در این سبک از لحاظ نحوه قرار گیری واحدھای چاپ در سھ نوع اصلی طبقھبندی میشوند:

  • مدل عمودی (Stack)
  • مدل افقی یا خطی (In-line )
  • مدل سیلندر چاپ مرکزی (Central Impression Cylinder )

این سه  نوع از ماشین چاپ عموما ً برای چاپ متریال ھای بسته بندی منعطف مورد استفاده قرار می گیرند. ھمچنین برای چاپ رول ھای عرض کم، چاپ ھای ورقی و چاپ روی متریال ھای کروگیتد نیز کاربرد دارند.

ماشین ھای سفارشی همیشه از ارزش اقتصادی خوبی برخوردارند و با وجودی که به نظر می رسد سفارش یک ماشین چاپ فلکسو به  منظور برداشتنن گام اول برای استفاده از یک روش چاپی باشد، ولی مطمئنا ً کیفیت کار چاپی آن فراتر از قدم ھای اول است.

نوع دیگر این ماشینها  که معمولا ً به  عنوان طرح سازگار (Modular) از آن نام برده می شود، اکثر ماشین ھای فلکسو را در بر می گیرد. بھ این صورت کھ یک ماشین ٧ رنگ آن دارای ٧ واحد چاپ است که به یکدیگر متصل شده اند. شاید این برای ساده کردن کار باشد و به طور خلاصه نتواند گویای ویژگی ھای سیستم سازگار شود. از این جمله  می توان دونوع ماشین چاپ دیگر برای فلکسوگرافی در نظر گرفت :

۴ماشین چاپ روزنامه فلکسوگرافی (Newspaper Flexographic Press)

۵-ماشین ھای چاپ نشر تجاری فلکسوگرافی (Commercial Publication Press)

 به طورکلی باید گفت که  الزاما ًبه  واسطه سازگار بودن، ھر واحد ساخته شده از یک ماشین سازگار، قابل نصب بر روی ماشین ساخته شده توسط تولیدکننده دیگر نیست. اما تجهیزاتی مثل طلاکوبی و سلفون کشی و تیغ زنی کھ توسط تولیدکنندگان خاصی عرضھ می شود را می توان بھ عنوان سیستم ھای الحاقی به ماشین اضافه کرد. سیستم یووی و خشک کن ھای حرارتی مادون قرمز، معمولا ً توسط شرکت ھای خاص تولید می شوند و به عنوان تجهیزات اضافی توسط فروشنده ماشین عرضه می شوند.

 

 

 

مدل عمودی یا ستونی : stack

در این دستگاهها  واحدھای چاپ – گاھی اوقات section یا deck ھم نامیده می شوند- بھ صورت جداگانھ و بھ شکل عمودی نسبت بھ یکدیگر قرار دارند. این واحدھا یا در یک طرف بدنه ماشین اصلی یا در ھر دو طرف آن قرار داده می شوند. ھر واحد چاپ مجهز به  سیلندر پلیت و سیلندر چاپ مستقل، برای چاپ یک رنگ از چند رنگ چاپی می باشد و کلیه  این واحدھا و دستگاه ها  نیروی محرکه  خود را از چرخ دنده ھای متصل به یکدیگر، که  متصل به بدنه ماشین است، می گیرند. این ماشین ها  می توانند به تجهیزات رول بازکن، رول جمع کن، برش ها  و خط زن ها  و ورنی زنی تجهیز  گردند. دستگاهھای ستونی اولین دستگاهھای طراحی شده در روش چاپ فلکسو بودند.ماشین ها  مدل عمودی معمولا ً با ١ تا٨ واحد چاپ ساختھ می شوند. اما رایج ترین شکل آن ماشین ۶ رنگ است.

این ماشین ھا دارای دو مزیت اصلی ھستند :

یکی این که  معمولا ً دارای قابلیت برگرداندن رول برای چاپ ھر دو طرف رول، در یک دور چاپ را دارند.

 مزیت دیگر این ماشین ها  قابلیت دسترسی آسان به واحدھای چاپ است و از جمله  آن سهولت  انتقالات و تغییرات، شستشو و

ماشین ھای مدل عمودی کاربردھای وسیعی پیدا کرده اند و برای چاپ روی ھر نوع متریالی استفاده می شوند. البته  این دستگاه ها  محدودیت ھایی نیز دارند، که  موجب می شود در برخی از موارد و کاربردھای خاص به  طور کامل قابل قبول نباشد.

در واقع رجیسترکردن رنگھا و ثابت نگاه داشتن آن، دشوار است- میزان رجیستر آن در حدود ٠٢ میلی متراست- و ثبات سایر فرآیندھای چاپی را ندارد، چون میزان کشش متریال در ھر واحد یکسان نیست ، بھ ھمین دلیل اغلب از این ماشینھا جهت چاپ سطوح رول ضخیم و با وزن بالا که به  راحتی کشیده نمی شوند یا کنترل انطباق تصویر در آنھا مهم نیست استفاده میکنند. یعنی وقتی متریال ھایی مانند کاغذھا فیلم ھای لمینیت و سایر چیزھا استفاده می شوند، که ضخیم بوده و بتوانند فشار نسبتا ً سنگین را تحمل کنند، ماشین ھای stack  نیز می توانند رجیستر را به خوبی حفظ کرده و در نهایت محصولات با کیفیت بالا به  چاپ برسند.

این نوع از ماشین ھای فلکسوگرافی، برای کاربردھای خاص نیز مناسب اند، مانند چاپ  in-line  به ھمراه انواع دیگر ماشین ھا. از  جمله بیرون کشنده ماشین ھای ساخت ورق زنی ، پاکت ھا و ساک ھا ، لمینیت زن و غیره 

 با طراحی برخی واحدھای چاپی خاص، امکان رجیستر ٣۶٠ درجه در ھر واحد چاپ وجود دارد. این ماشین ھا ھمچنین به  عنوان یک ماشین پوشش زن و رنگ زن (رنگ آمیزی کلی) مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که ھر واحد چاپی مستقل از دیگری است، تنظیم مکانیکی چرخش ھای مختلف و متنوع بخش مرکب رسانی، آسان است و امکان تغییر هدایت و اتصال رول برای پوشش یک صفحه  یا کوتینگ ھای چاپی در یک روش استاندارد وجود دارد.

 

مدل سیلندر چاپ مرکزی یا CIC

این مدل از ماشین فلکسو، گاھی اوقات Drum Impression یا common Impression یا CI نیز نامیده می شود. این مدل به ماشین ھای لترپرس روتاری سیلندر مشترک شباھت دارد، کھ در آن نیز از یک سیلندر چاپ نصب شده در بدنھ ماشین استفاده می شود. در این مدل ٢ الی١٠ ایستگاه چاپ پیرامون یک سیلندر مرکزی قرار می گیرند، ھر ایستگاه یا واحد چاپ از یک مخزن مرکب، نورد مخزن، نورد آنیلوکس، تیغھ دکتر بلید و سیلندر پلیت تشکیل شده است. بر خلاف دو نوع ستونی و افقی کھ واحدھای چاپی در آنھا مستقلاند در دستگاهھای چاپ سیلندر مرکزی واحدھای چاپ حول یک سیلندر فشار چاپ مرکزی قرار گرفته اند.

 

۴ تا از ١٠ تا برج مرکب رسانی، با خشک کن های میانی می توانند دور سیلندر چاپ مرکزی پیکر بندی شوند. به هنگام چاپ در این دستگاهها سطح چاپ شونده با چرخیدن به دور سیلندر فشار (چاپ) کشیده نمیشود، بلکه روی سطح سیلندر قفل می شود، به ھمین دلیل این نوع دستگاهھا انتخاب مناسبی برای چاپ متریال ھای نازک و منعطف ھمچون پلاستیکھا ھستند کھ در دیگر دستگاهها کش میآیند. رول تغذیه شده بر روی سیلندر مرکزی نشسته و تماس خود را تا پایان فرآیند چاپ حفظ می نماید و سپس خارج می شود.کنترل انطباق در این دستگاهھا آسانتر و دقت در آن ھا نیز بیشتر است. در واقع می توان گفت کھ مزیت اصلی این ماشین ھا، قابلیت آن ھا در حفظ رجیستر است .  

رایج ترین شکل این ماشین ھا، ماشین سیلندر مرکزی ۶ رنگ است. البته تا به امروز ماشین ھای سیلندر چاپ مرکزی ۴ رنگ و یا حتی ماشین ھای بیش از ٨ رنگ نیز طراحی و ساختھ شده اند. قطر سیلندر فشار در برخی از انواع این دستگاهھا بھ بیشتر از ٢ متر میرسد طوریکه  میتوان ٨ واحد چاپ را حول آنھا قرار داد. در ابتدا رایج ترین شکل ماشین ھای۴ رنگ، دارای یک سیلندر مرکزی با قطر ٣٠ یا ٣۶ اینچ بودند. پس از مدتی برای رسیدن به سرعت بیشتر، سیلندرھای چاپ با قطر بیش از ۶٠ در ماشین ھای ۴ رنگ به کار گرفته شدند. اولین ماشین ھای سیلندر چاپ مرکزی ۶ رنگ، سیلندرھایی با قطر٨٣ داشتند.

با دستیابی به پیشرفت ھایی در تکنیک ھا و روش ھای خشک کردن، فاصله کمتری برای خشک کن ھای ما بین رنگ ھا مورد نیاز بود، در نتیجه سیلندرھای چاپ کوچکتر دوباره مورد استفاده قرار گرفتند. امروزه رایج ترین شکل ماشین ھای سیلندر مرکزی ۶ رنگ، سیلندری با قطر۶٠ دارد. البتھ ھنوز ماشین ھای ۶ رنگ دارای سیلندر مرکزی با قطر٨٣ وجود دارد،

ھمچنین یونیت ھای ۶ رنگ با قطر متوسط٧٠ نیز در دسترس اند. بھ خاطر پیشرفت ھای به  وجود آمده در خشک کن ھای رنگ میانی، مثل قدیمی که ماشین ھای دارای سیلندر بزرگتر سرعت بالاتری دارند" بیش از این کاربرد نداشت. در کل ھنوز امکان دورھای تکرار چاپ طولانی تر، روی ماشین ھایی با سیلندر چاپ بزرگتر وجود دارد.

تنها عیب این نوع دستگاه ھا آن است که  با استفاده از آنھا تنھا میتوان بر یک سمت رول چاپ کرد. در واقع این مدل از ماشین ھای چاپ فلکسوگرافی، در جایی که  نیاز ھست ھر دو طرف رول در یک بار عبور از دستگاه چاپ شود، کاربرد محدودی دارند.

قلب ھر ماشین چاپCI ، سیلندر چاپ آن است. بسیاری از سیلندرھای چاپ از چدن ساخته شده اند، گرچه سیلندرھای فولادی ھم رایج ھستند.

امروزه ساختار سیلندرھای معمولی بھ صورت دوجداره است. علت دو جداره شدن سیلندرھا ھم، ایجاد یک فضا برای گردش آب، جھت کنترل دمای درام است.

 سیلندرھای چاپ امروزی خیلی دقیق ھستند. در رایج ترین شکل این سیلندرھا، خطای پیرامون سیلندر چاپ ٠٠٠٠٢۵ ± یا یک TIR ٠٠٠٠۵ است. امکان ساییدن و صاف کردن سیلندرھای چاپ با دقتی بیشتر از اینھا ، توسط تکنیک ھای تراش مخصوص وجود دارد. ھنگام تراش سیلندر، دمای اتاق تراش باید دقیق باشد. در حین کار، اگر دمای سیلندر چاپ کنترل نشود، ممکن است سیلندر گرما را از ھودھای خشک کن ھای میانی جذب کرده و دمای آن به ١١٠ درجه فارنھایت افزایش پیدا کند. از آن جا که عمل تراش به طور نرمال در دمای ٧٠ فارنھایت انجام می شود، بنابراین این امر می تواند منجر به یک افزایش دمای ۴٠ درجھ در سیلندر شود. با این افزایش دما، سیلندر به طور طبیعی منبسط شده و بزرگ می شود. این انبساط ممکن است قطر سیلندر را ھم در حد چندین ھزارم اینچ تغییر دھد و موجب افزایش فشار در حین چاپ شود. در سیلندر چاپ دوجداره، آب با دمای کنترل شده، بھ طور مداوم و با فشار کم و ثابت(spi ٨ یا کمتر) درون سیلندر گردش می کند. گردش آب موجب حفظ دمای سیلندر ھم در طول خاموشی دستگاه و ھم در حین عملیات چاپ می شود.

این امر، نیاز به ھرگونه تنظیمات اضافی در واحدھای چاپی، برای اصلاح انقباض یا انبساط سیلندر چاپ را برطرف می کند.سیلندرھای چاپ معمولا ً روی بلبرینگ ھای کروی خاص یا روی حامل ھای اسلیو برنزی روغن کاری شده نصب می شوند. ۵ دستگاهھای چاپ بھ اصطلاح بدون دنده ۶ یا بدون محور که  اغلب سازندگان دستگاهھای چاپ در حال حاضر به خریداران عرضه مینمایند، معمولا ً ھنوز در قسمت موتور، دارای جعبه  دنده ھستند. لیکن امروزه موتورھای گشتاوری به عنوان نیروی محرکه  بدون دنده مستقیم، منجر بھ پیشرفت دیگری در کیفیت دستگاهھای فلکسو شدهاند. این ماشین ھا کھ اغلب از موتورھای خود تنظیم استفاده می کنند در اواخر دهه ٩٠ به بازار عرضه شدند و استفاده از اندازه ھای تکرار مختلف (سیلندرھای چاپ با قطرھای متغیر) را امکان پذیر کرده اند. این دستگاهھای به  اصطلاح بدون دنده، اغلب با جعبھ دندهای برای ھر موتور تجهیز شدهاند. برای کارآیی بهتر، این جعبه دندهھا باید برای سرعتھای بالا و یکنواخت طراحی شده باشند. یکی از ویژگی ھایی که در این ماشین ھا مشاھده می شود، استفاده وسیع از سیستم ھای الکترونیک به جای سیستم ھای مکانیکی برای اتصال و پیوند دادن قسمت ھای مختلف است. ترجیحا ً بھ جای ارتباط دادن از طریق شفت ھای مکانیکی از سیستم الکترونیک استفاده شده است. ھر بخش از ماشین چاپ مجھز بھ یک موتور جداگانه  است که  با استفاده از کامپیوتر، ھمزمان شدن آن با قسمت ھای دیگر امکان پذیر می شود. یعمی در زمان ھای مشخص، کامپیوتر با دریافت پالس الکترونیک که  از ھر موتور در یک مرحلھ خاص از گردش آن تولید می شود، آن بخش را با قسمت ھای دیگر ماشین ھمزمان می سازد. برای درک دقت این سیستم باید گفت کھ کامپیوتر می تواند در ھر دور از چرخش یک موتور، پالس ھای صادره را به  بیش از ھزار جزء کوچک تقسیم کند و تشخیص دھد کھ در ھر زمان کدام یک از این اجزا مربوط به  جزء دیگری از موتور، در قسمت دیگری از ماشین است. بنابراین تعویض کار چاپی در چنین ماشینی به جای ساعت ھا وقت، در چند دقیقه صورت می گیرد.

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *