بررسی مشکلات مدیریت رنگ و ارائه راهکار برای مدیریت رنگ در صنعت چاپ دیجیتال

مدير توليد چاپ كيست و چه كار مي كند؟
مدیر تولید چاپ کیست و چه کار می کند؟
۱۳۹۶-۰۸-۲۸
جلوه های ویژه بصری در چاپ دیجیتال
جلوه های ویژه بصری در چاپ دیجیتال
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
Show all

بررسی مشکلات مدیریت رنگ و ارائه راهکار برای مدیریت رنگ در صنعت چاپ دیجیتال

بررسی مشکلات مدیریت رنگ در چاپ دیجیتال

بررسی مشکلات مدیریت رنگ و ارائه راهکار برای مدیریت رنگ در صنعت چاپ دیجیتال

باز تولید رنگ، تبدیل به یکی از خواسته های اصلی مشتریان شده و یکی از چالش هایی است که تولید سریع تر ، ارزان تر و بهتر را در صنعت چاپ تحت شعاع قرار داده و آنچه صنعت چاپ را در برابر این چالش و پیامدهای آن پشتیبانی خواهد کرد، پیاده سازی صحیح و کامل مدیریت رنگ است.

مقدمه

صنعت چاپ با گردش مالی بیش از ۸۵۰ میلیارد دلاری در دنیا به عنوان یکی از مهمترین صنایع زیر بنایی به شمار می رود به گونه ای که این صنعت به عنوان صنعت مادر، یکی از مهمترین صنایع جهان است که در اکثر کشورهای پیشرفته به عنوان الویت اول تا سوم گردش مالی آنها به شمار می رود( عزیزی شیرکوهی، ۱۳۹۲).
ایران نیز در صنعت چاپ قدمتی ۲۰۰ ساله دارد(بابازاده،۱۳۷۸، ص ۱۰)، که در یک دهه اخیر گام های موثری در حیطه آموزش و ورود تکنولوژی روز دنیا برداشته شده است، اما این صنعت در راستای همین توسعه و پیشرفت دچار چالش هایی در بخش های مختلف شده است که همگی برخواسته از سه چالش ثابت و عمده صنایع تولید بزرگ دنیا ، یعنی تولید سریع تر و ارزانتر و بهتر است ( یوریب ، ۲۰۰۸) . پس هر آن چه که هریک از این ۳ عامل را تحت تاثیر قرار دهد باید به عنوان یک چالش مهم برای صنعت چاپ بررسی و برطرف شوند در غیر اینصورت صنعت چاپ با توجهع به رشد وسیع فناوری در رقابت با رقبای خود با شکست مواجه خواهد شد. هدف اولیه چاپ از بدو پیدایش این صنعت ، تکثیر یک نسخه بوده ست و در تاریخ تحول چاپ ، ماهیت همین عمل مکانیکی تغییر نکرده، بلکه فقط سرعت و کیفیت آن دگرگون شده است(آذرنگ، ۱۳۸۴، ص ۸۰). اما با ورود رنگ به چاپ، که از توانایی بینایی رنگی انسان به دنیا ناشی می شود و همچنین همگام با رشد و پیشرفت چاپ در حیطه کیفیت و باز تولید رنگ، تبدیل به یکی از خواسته های اصلی مشتریان شده و یکی از چالش هایی است که تولید سریعتر و ارزانتر و بهتر را در صنعت چاپ تحت شعاع قرار داده و آن چه صنعت چاپ را در برابر این چالش و پیامد های آن پشتیبانی خواهد کرد پیاده سازی صحیح و کامل مدیریت رنگ است. اهداف و وظایف مدیریت رنگ در راستای انجام وظیفه صنعت چاپ در زمینه باز تولید رنگ مشتری است، اما موانعی بر سر راه این پیاده سازی وجود دارد که در ابتدا باید شناسایی شده و سپس راهکارهای برای برطرف کردن آنها ارائه شود. با توجه به اینکه روند پیاده سازی مدیریت رنگ در انواع مختلف چاپ دارای تفاوت هایی است از این رو باید یکی از انواع چاپ برای بررسی این مسئله مشخص می شد که در این پژوهش چاپ دیجیتال با مشورت اساتید راهنما و مشاور و متخصصین و کارشناسان این حوزه انتخاب شد.

اهداف و اهمیت پژوهش

اهمیت این پژوهش از آنجایی سبب می شود که باز تولید رنگ در دنیا جزء یکی از خواسته های مشتریان چاپ شده است و پاسخ به این خواسته را تبدیل به یکی از وظایف مهم و مهم و پر چالش برای تولیدکنندگان چاپ کرده است. در ایران نیز با توجه به رشد و پیشرفت صنعت چاپ و همچنین افزایش افراد تحصیل کرده در زمینه های چاپ، گرافیک و عکاسی که باعث بیشتر شدن مشتریان آگاه شده است، اهمیت بررسی این مسئله را در کشور افزایش می دهد. فناوری سیستم مدیریت رنگ راه حل اصلی پاسخگویی به نیاز باز تولید رنگ مشتری و انجام وظیفه تولید کنندگان در برابر این خواسته است ولی برای پیاده سازی این سیستم در کشور موانعی وجود دارد که بررسی و شناسایی این موانع و ارائه راهکارهایی برای اجرای آن از ضرورت های این پژوهش محسوب می شود.
دومین ضرورت این پژوهش نبود بررسی های علمی و تخصصی با دیدگاه مدیریتی در زمینه مدیریت رنگ در کشور است . اهمیت انتخاب چاپ دیجیتال از آنجایی است که به دلیل صرفه جویی در نیروی انسانی و توان رو به گسترش ماشین های چاپ دیجیتال در بالا بردن کیفیت ، پایین آمدن هزینه تمامشده هر برگ چاپی و بالا رفتن تیراز در حال رسیدن به نقطه رقابت با چاپ افست و دیگر انواع چاپ و حتی پیشی گرفتن از آنها است ( هورلس برگر و دیگران، ۲۰۰۷ ، ص۴۹۳). بنابر این با رشد سریع کیفیت و کمیت آن نسبت به دیگر انواع چاپ و سبقت گرفتن از انواع دیگر چاپ توجه سرمایه گذاران و مشتریان به آن افزایش پیدا کرده است.
افزایش چاپخانه های دیجیتال در کشور که در اواخر سال ۹۲ منجر به تفکیک اتحادیه چاپ دیجیتال از اتحادیه چاپخانه داران شد و همچنین ورود دستگاه ها و فناوری های پیشرفته به این صنعت بدون دانش فنی آن ها که تولید کننده را در پاسخگویی به نیاز باز تولید رنگ مشتری و استفاده صحیح و بهینه از موارد مصرفی و دستگاه ها دچار مشکل کرده است از ضرورت انتخاب چاپ دیجیتال محسوب می شود.

پیشرفت صنعت چاپ دیجیتال ایران

اهداف پژوهش

دغدغه اصلی محقق و مساله اساسی این پژوهش، بررسی موانع پیاده سازی مدیریت رنگ در چاپ دیجیتال و ارائه راهکارهایی برای برداشتن موانع است. همچنین کمک به پیشرفت صنعت چاپ دیجیتال ایران در خصوص حداکثر استفاده از توانایی باز تولید رنگ دستگاه هایشان به صورت صحیح و اصولی در سایه رعایت اصول”، روش ها و استانداردهای تایید شده از سوی مراجع ذیطلاح و پاسخگویی به نیاز و خواسته مشتری برای باز تولید رنگ مورد نظرشان و متعاقب آن پاسخگویی به چالشی که این نیاز مشتری برای تولید کنندگان صنعت چاپ به وجود آورده است، تا بتوانیم با نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر قدیم هر چند کوچک ولی علمی و اصولی برای پیشبرد اهداف بلند مدت و توسعه همگام با پیشرفت های جهانی در صنعت چاپ دیجیتال برداریم.

روش تحقیق

این پژوهش به روش میدانی و از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و خبرگان چاپ خانه های دیجیتال شهر مشهد بود که با روش تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت.با استفاده از ابزار مصاحبه آزاد و حضوری به جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری پرداخته شد و نهایتا متغیرهای مستقل، مولفه های متغیر مستقل و متغیر وابسته مربوط به موانع پیاده سازی مدیریت رنگ در صنعت چاپ دیجیتال کشور شناسایی شد و در ادامه ، پرسشنامه پژوهش از مجموع متغیرای به دست آمده برای آزمون فرضیه ها تدوین گردید . برای اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه در دوسطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند که در بخش توصیفی از جداول فراوانی و نمودارهای میله ای به همراه شاخص های آماری فراوانی و درصد و در سطح استنباطی برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون فرض آماری استفاده شد. آزمون های آماری به کار رفته در این رابطه آزمون کای اسکوئر (۲×) می باشدکه بر اساس آن فرضیه های تحقیق تایید یا رد شدند. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی است.

مبانی نظری

امروزه ورودی های صنعت چاپ انواع دوربین ها و اسکنرها هستند که همگی دارای مدل رنگی RGB هستند در صورتی که خروجی های چاپ از مدل CMYK تبعیت می کنند. بنابراین ما در صنعت چاپ با دو مدل رنگی روبرو هستیم که هر دو مدل رنگی وابسته به دستگاه خوانده می شوند و برای تبدیل این دو مدل رنگی به یکدیگر به مدل های رنگی مستقل از دستگاه مانند LAB – XYZ-HSB-HSL نیازمندیم. پیدایش سیتم مدیریت رنگ از آنجایی لازم شد که دیگر در جریان کار یک ورودی یه یک خروجی جوابگو نبود. زیرا در آن زمان تصاویر توسط اپراتور با استفاده از یک پویشگر اسکن می شد و سپس جهت استفاده بروی یک دستگاه خروجی واحد تنظیم می گردید.در پایان قرن بیستم انواع دستگاه های گیرنده تصاویر رنگی به عنوان ورودی ، انواع دستگاه های چاپ به عنوان خروجی با تنوع در جوهر ها ، مرکب ها و سطوح چاپی و حتی انواع نمایشگرها به عنوان نمایش دهندگان رنگ در اختیار قرار گرفت. این گوناگونی موجب گشت که تعداد بسیار زیادی از تبدیلات ممکن میان دستگا های ورودی به خروجی برقرار گردد. امروزه به جای یک دستگاه ورودی و خروجی ، تعداد بسیار زیادی دستگاه ورودی و خروجی وجود دارد. با یک جریان کار حاوی m دستگاه ورودی و n دستگاه خروجی ، نیاز به n×M تعداد تبدیل مختلف از ورودی به خروجی است. راه حل خلاقانه ای که مدیریت رنگ ارائه داده این است که مشکل تعداد اتصالات N×M را به M+N اتصال کاهش می دهد(فریزر و دیگران).
در مطالعات مبانی نظری ، مدیریت رنگ بیشتر در غالب واژه سیستم مدیریت رنگ و به عنوان یک روند نرم افزاری در برنامه های کاربردی تعریف شده است و همچنین وظایف و اهداف آن نیز گفته می شود، اما در شرایظ و بستر مناسب برای اجرای صحیح و کامل مدیریت رنگ بیان شده که در واقع همان بستر و شرایط مناسب برای مدیریت رنگ را شرح می دهد تا قادر باشد به اهداف و وظایف تعریف شده اش جامه عمل بپوشاند. بنابراین در این پژوهش منظور از پیاده سازی مدیریت رنگ استفاده از سیستم مدیریت رنگ در بستر مناسب آن است که به طور خلاصه شامل یکسری نرم افزار ها و سخت افزارهایی برای تنظیم فنی ( کالیبراسیون ) و پروفایل کردن ( کاراکتراسیون ) نمایشگر ها ، کالیبره دستگاه های چاپ ، پروفایل سازی سطوح چاپی برای همان دستگاه چاپ کالیبره شده، اعمال نور استاندارد در محیط کار متناسب با نوع تولیدات چاپی چاپخانه و نیرو متخصص می شود(فریزر و دیگران، ۱۳۸۴)

مدیریت رنگ در چاپ دیجیتال

مدیریت رنگ

مدیریت رنگ فرآیند حفظ رنگ یکنواخت در میان دستگاه ها است. دستگاه های تصویری مختلف مانند اسکنرها، نمایشگرها و چاپ گرها که در فضای رنگی متفاوت کار می کنند و هر کدام یک محدوده رنگی متفاوت می توانند داشته باشند(اپل ۲۰۰۵)
در ادامه این تعریف کلی برای درک بهتر از مدیریت رنگ لازم به نظر می رسد که به شرح وظایف آن نیز بپردازیم. سیستم های مدیریت رنگ باید دو وظیفه عمده را به انجام رسانندد:
باید پی ببرند که اعداد RGB و CMYK ما چه رنگ های قابل ادراکی را بازنمایی می کنند.
آنها باید آن رنگ ها را از دستگاهی به دستگاه دیگر ثابت نگه دارند. اغلب بحث های مدیریت رنگ حول محور وظیفه دوم متمرکز شده است اما باید متوجه باشیم که تا اولی انجام نشود انجام دومی غیر ممکن است- تا ندانید رنگ کدام است نمیتوانید یک رنگ را همتاسازی کنید. همچنین این مساله باعث می شود انتظارات ما در حد معقول باشد.
جزئیات اعمال مدیریت رنگ و استفاده از آن در در برنامه های کاربردی اصرار دارد که واسطه کاربری و واژگانی منحصر به فرد برای خود ایجاد کند، اما طرز کار اساسی سیستم های مدیریت رنگ در واقع فقط دو کار انجام می دهند:
آنها یک مفهوم رنگ خاص را به اعداد RGB و CMYK ما ربط می دهند و این اعداد را ابهام زدایی می کنند . با مدیریت رنگ ما همیشه می دانیم یک مجموعه مفروض از اعداد بازنماینده چه رنگی است.
آنها اعداد RGB و CMYK را که ما به دستگاه های مختلف خود می فرستیم تغییر می دهند تا همه این دستگاه ها یک رنگ واحد را تولید کنند.
ممکن است به نظر برسد که برخی از کاربردهای سیستم مدیریت رنگ امور پیچیده تری را به انجام می رساند، اما وقتی از نزدیک بررسی می کنیم مبینیم هر آنچه که CMS انجام می دهد در نهایت ترکیبی است از این دو کار.

چاپ دیجیتال یکی از روشهای تبدیل تصاویر دیجیتال به محصولات چاپی است.

چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال یکی از روشه ای تبدیل تصاویر دیجیتال به محصولات چاپی است. این روش معمولا چاپ حرفه ای در تیراژهای کم تعداد توسط نشر رومیزی و دیگر منابع دیجیتال است که به وسیله چاپگرهای لارج فرمت و یا چاپگرهای لیزری و جوهر افشان حرفه ای انجام می شود. چاپ دیجیتال دارای هزینه بیشتری برای چاپ هر صفحه در مقایسه با روش های سنتی چاپ مثل چاپ افست است ولی این قیمت بالاتر معمولا با صرفه جویی در هزینه های دیگری که در تهیه پلیت های چاپ انجام می شوند برای تیراژهای کم تعداد جبران می شود.این روش امکان چاپ بلافاصله پس از تقاضا در تیراژ محدود را فراهم می آورد و امکان تغییر تصاویر و محتویات صفحه ، اطلاعات متغیر هر برگه چاپی را در اختیار می گذارد.

مدل مفهومی تحقیق

 1. مصاحبه آزاد حضوری با چارچوب و حدودی مشخص از پرسش ها در مورد موانع پیاده سازی مدیریت رنگ در چاپ دیجیتال توسط پژوهشگر با پنج نفر از متخصصان و خبرگان مدیریت رنگ در کشور برای بدست اوردن شاخص ها و عوامل تاثیر گذار بر عدم پیاده سازی مدیریت رنگ در چاپ دیجیتال انجام گرفت.
 2.  با جزء به جزء کردن اطلاعات و داده های بدست آمده از مصاحبه، شاخص ها و عوامل مرتبط با موضوع استخراج شد و سپس عوامل و شاخص ها بر اساس تعداد افرادی که در مصاحبه به آنها اشاره کرده بودند رتبه بندی شدند.
 3.  عوامل بدست آمده به منظور انسجام و مفهومی شدن بیشتر و بهتر در چند قالب کلی تر ( متغیر مستقل) دسته بندی شدند و با قرار دادن عوامل و شاخص های مرتبط با هریک از مستغل های مستقل ، مولفه های متغیرهای مستقل نیز مشخص شدند و در نهایت با تعیین متغیر وابسته مدل مفهومی شکل گرفت و به تایید کارشناسان، خبرگان و اساتید راهنما و مشاور رسید.

خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها

با توجه به تجزیه تحلیل و آزمون های انجام شده بر روی اطلاعات حاصل از پرسشنامه، تمامی فرضیه ها تایید شد و بر این اساس فرضیه های اصلی نیز مورد تایید قرار گرفت . در نتیجه ضعف در سیاست گذاری و برنامه ریزی در صنعت چاپ کشور، عدم آگاهی دو گروه تولید کنندگان و مشتریان از علم و فناوری مدیریت رنگ ، ضعف در نگرشهای مدیریتی ، مشکل در تهیه مواد مصرفی یکدست و عدم درخواست باز تولید رنگ توسط مشتری از تولید کنندگان ، موانع عمده پیاده سازی مدیریت رنگ در چاپ دیجیتال شناخته شد.

پیشنهاد ها

پیشنهاد ها مستقیم و برخاسته از پژوهش (ارائه راهکارهایی برا برطرف کردن موانع).

 1.  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به ماهیت صنعتی ، تکنولوژیکی و علمی این صنعت تلاش کند نگرش های خود را نسبت به آن تغییر دهد و یا این صنعت بزرگ و حساس کشور به وزارت صنایع واگذار شود.
 2.  به روز شدن سیلابس های این دو رشته با توجه به آنچه در دانشگاه های معتبر جهان تدریس می شود.
 3.  ایجاد هماهنگی بین دروسی که در این دو رشته دارای پیوندهای عمیقی با هم هستند.
 4.  اعزام افراد تحصیل کرده و با تجربه به دوره های تخصصی کشورهایی مانند آلمان و آمریکا.
 5.  حمایت از اساتید و متخصصان کشور در علم رنگ و مدیریت رنگ برای پرورش نیروهای متخصص.
 6.  دادن مجوز به افرادی که دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با صنعت چاپ هستند مانند چاپ، گرافیک، عکاسی و مدیریت و یا دوره های تخصصی در زمینه چاپ و مدیریت که مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی صنعت چاپ و وزارت علوم و تحقیقات است، گذرانده باشند.
 7.  برگزاری دوره های اجباری در زمینه چاپ دیجیتال قبل از اعطای مجوز.
 8.  برگزاری دوره های مختلف مدیریتی و تخصصی چاپ به صورت اجباریو اختیاری از سوی صنف و اتحادیه مربوطه
 9.  نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی صنعت چاپ کشور بر وارد کنندگان این صنعت و همکاری نزدیک با آنها برای وردود علم و دانش فنی در حوزه تکنولوژی های روز دنیا.
 10.  تشکیل یک کارگزوه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متشکل از افراد متخصص و با تجربه در زمینه مدیریت رنگ باشند، که علاوه بر بررسی مراحل و هزینه هایی که پیاده سازی مدیریت رنگ در بردارد به مزایا و فوایدی که از لحاظ کیفی و کمی در یک فرآیند کار     چاپی برای آن چاپخانه خواهد داشت نیز بپردازند. در واقع وجود یک متن علمی و تخصصی که در بردارنده اعداد و ارقام باشد برای مدیران این صنعت می تواند به عنوان یک نقشه راه و یک دلیل موجه برای پیاده سازی مدیریت رنگ در چاپخانه شان باشد.
 11. پیاده سازی و استفاده مستمر از مدیریت رنگ ( البته به طور کامل ، صحیح و اصولی ) توسط متخصصان به عنوان یک راکار برای مقاله با تحریم و هزینه های بالای مواد مصرفی.
 12. برگزاری سمینار ها و دوره های آموزشی برای این قشر ( دانشجویان، فارغ التحصیلان و فعالان رشته چاپ، گرافیک، گرافیک، عکاسی و رشته های مرتبط دیگر) توسط متخصصان و کارشناسان مدیریت رنگ کشور از سوی صنف و اتحادیه مربوطه و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آشنایی آنها با این علم و روش به عنوان راه حلی برای رسیدن به نیازشان تا اینکه این تقاضا و خواسته در آنها به صورت صحیح و اصولی شکل بگرد تا در ارتباط با تولید کننده به یک تعامل درست و روان دست پیدا کنند، در واقع مشتری و تولید کننده حرف های همدیگر را بفهمند.

با توجه به اینکه در بیشتر موانعی که برای آنها راهکار ارائه شد، راهکار فرضیه اول ( اصلاح سیاست گذاری و برنامه ریزی صنعت چاپ کشور در غالب دیدگاه صنعتی و علمی به این صنعت) نیز برای آنها بیان شد، نشان می دهد که بر طرف شدن بسیاری از آنها در گرو عملی شدن راهکار فرضیه اول است و مهم بودن نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی های دفتر امور چاپ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور در تمامی جنبه ها و عوامل مختلف این مسئله( عدم پیاده سازی مدیریت رنگ در صنعت چاپ دیجیتال ) به خوبی آشکار می کند.
مدیرت رنگ این امکان را برای چاپ خانه دیجیتال فراهم خواهد آورد که با داشتن هر گرونه دستگاه چاپ و هرگونه مواد اولیه اعم از کاغذ و مرکب قادر باشد از حداکثر توانایی آن دستگاه در باز تولید رنگ ( با مواد اولیه ای که در اختیار دارد) به طور ثابت و مستمر استفاده کند.
منبع : ترام

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی

کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت |
متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی |
مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *