آب و‌ مرکب؛‌ الفبای‌ چاپ‌ افست‌

۱۳۹۵-۰۱-۱۰

آب و‌ مرکب؛‌ الفبای‌ چاپ‌ افست‌

آب و‌ مرکب؛‌ الفبای‌ چاپ‌ افست‌ مبنای‌ چاپ‌ افست‌ تقابل‌ و‌ همراهی‌ آب‌ و‌ مرکب‌ است‌ و‌ تنظیم‌ این‌ دو‌ عامل‌ در‌ حالی‌ که‌ یکی‌ از‌ […]