الکتروفتوگرافی

۱۳۹۴-۰۹-۲۷
چاپ گر لیزری

الکتروفتوگرافی

الکتروفتوگرافی در این روش بار الکتریکی مثبت،برای جذب پودر مرکب و انتقال آن بر روی کاغذ توسط نور ایجاد می شودو پس از آن که پودر […]