2016-04-09
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

انواع کاغذ

انواع کاغذ کاغذ روزنامه استاندارد این کاغذ عمدتا برای چاپ روزنامه استفاده میشود. در کاغذهای روزنامه قیمت پایین، گراماژ پایین و سرعت چاپ پذیری بالا اهمیت […]
2016-03-28
چاپ افست کاتالوگ ، تفاوت چاپ افست کاتالوگ با چاپ دیجیتال کاتالوگ ، کاغذ در چاپ کاتالوگ ، چاپ و تیلبغات بهرنگ

فناوری کاغذ

فناوری کاغذ را توضیح دهید ؟ کاغذ چیست ؟ کاربرد آن در چیست ؟ تاریخ کاغذ را شرح دهید؟ جهان بدون کاغذ به اندازه جهانی که […]