۱۳۹۴-۰۷-۱۸
اوزالید

اوزالید

  اوزالید پس از صفحه بندی و مونتاژ صفحات،«آسترالون» جهت تهیه ی نمونه به بخش نمونه گیری ارسال میشود و نخست از آن «اوزالید» سیاه و […]