۱۳۹۴-۰۷-۳۰
ایمیج ستر

ایمیج ستر یا فیلم نگار دیجیتالی

ایمیج ستر یا فیلم نگار دیجیتالی: دستگاه فیلم نگار یا ایمیج ستر دستگاهی است که میتواند با دریافت اطلاعات از رایانه و با استفاده از نور […]