بازاریابی مستقیم

2016-03-29

بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم بازاریابی مستقیم(مویرگی)   تعریف کاتلر از بازاریابی مستقیم   بازاریابی مستقیم به عنوان به کارگیری کانالهای مستقیم ارتباط با مصرف کنندگان به منظوریافتن مشتری […]