تاثیر گذاری ترام

۱۳۹۴-۰۷-۱۱
ترام

ترام

مفهوم ترام گذاری تصاویر ترام در کلیه روشهای شــناخته شده چاپ مانند لترپرس و افســت مورد اســتفاده میباشــد. چاپ گراوور در این زمینه استثناســت. شــیوه های […]