تبلیغات فضای باز

2016-04-30
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

تبلیغات محیطی، چرا؟

تبلیغات محیطی، چرا؟ بسیار ساده است! چون حجم تردد بین شهری و داخل شهری(اتوبانی) بسیار بالایی در تمام کشورهای دنیا از جمله کشور ما وجود دارد. […]