تفاوت تحقیقات بازاریابی و بازاریابی مستقیم

۱۳۹۵-۰۱-۱۰

تفاوت تحقیقات بازاریابی و بازاریابی مستقیم

تفاوت تحقیقات بازاریابی و بازاریابی مستقیم تحقیقات بازار دستورالعمل بین‌المللی تحقیقات بازاریابی و تحقیقات اجتماعی، ایزومار، شامل فعالیت‌هائی می‌شود که تحت عنوان کلی تحقیقات بازاریابی و […]