خشک و تر، چاپ افست

2016-03-29

خشک و تر، چاپ افست

خشک و تر، چاپ افست اقتباس ‌از: Sean‌ Snyth,‌ <‌the‌ Print‌ and Production‌ manual> ‌ ‌انتشارات ‌Pira، ‌چاپ ‌نهم ‌(سال ‌۲۰۰۳)   ترجمه ‌و ‌تدوین: ‌خدایار […]