رفع مشکلات ماشین افست ورقی

۱۳۹۵-۰۱-۰۷

رفع مشکلات ماشین افست ورقی

 رفع مشکلات ماشین افست ورقی   لوله شدن لبه انتهای کاغذ (Tail end hook) لوله شدن لبه های کاغذ، در دسته کن خروجی کاغذ از ماشین […]