۱۳۹۶-۰۷-۰۶
رنگ در چاپ

رنگ در طراحی و چاپ

رنگ در طراحی و چاپ مدیریت رنگ مدیریت رنگ یکی از چالش های مهم در چاپ به شمار می رود زیرا سیستم بررسی مختصری نیست که […]
۱۳۹۴-۰۷-۱۱
مبانی رنگ در چاپ

مبانی کاربرد رنگ و ترام در چاپ

مبانی کاربرد رنگ و ترام در چاپ دنیــای رنگ جذابیت زیادی دارد و نشــاط فوق العاده ای را در انســان به وجود مــی آورد. زیباتریــن کارهای […]