فریدریش کونیگ

۱۳۹۴-۰۷-۲۵
فردریش کوئینگ

فریدریش کونیگ

فریدریش کونیگ تاریخ پرس سریع چاپ با تاریخچه زندگی مخترع آن فریدریش کونیک آغاز میشود. وی در ۱۷ آوریل ۱۷۷۴ در شهر ایسلبن متولد شد. در […]