قدرتمندترین کلمات در تبلیغات و فروش

۱۳۹۵-۰۱-۱۰
قدرتمندترین کلمات در تبلیغات و فروش

قدرتمندترین کلمات در تبلیغات و فروش The most powerful words in advertising and sales

قدرتمندترین کلمات در تبلیغات و فروش گروه روانشناسی دانشکاه ییل کلمات متعددی را در زبان انگلیسی بررسی نموده و به این نتیجه رسید که ده کلمه […]