۱۳۹۴-۰۷-۳۰
دستگاه کنتاکت

کنتاکت (تبدیل فیلم نگاتیو به فیلم پوزتیو)

کنتاکت (تبدیل فیلم نگاتیو به فیلم پوزتیو): در موارد بسیاری برای تهیه پلیت چاپی نیاز به فیلم پوزتیو (فیلم مثبت) وجود دارد. برای تهیه فیلم پوزتیو […]