ماشینهای روتاسیون

۱۳۹۴-۰۷-۲۵
روتاسیون

ماشینهای روتاسیون

ماشینهای روتاسیون: علامت مشخصه: حامل فرم، گرد= عامل فشار، گرد= روتاسیون. چاپ به صورت خطی. تعداد دوران و جهت دورانی ثابت است. از اینرو افت تولید […]