ماشین تک رنگ و چند رنگ

۱۳۹۴-۰۹-۲۷
چاپ اینتگلیو

ماشین تک رنگ و چند رنگ

تعریف ماشین تک رنگ و چند رنگ   ماشین‌های‌ چاپ‌ مربوط‌ به‌ همه‌ روش‌های‌ چاپ،‌ ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ تک‌رنگ‌ یا‌ چند‌ رنگ‌ ساخته‌ شوند. دستگاهی‌ […]