ماشین چاپ نانوگرافی

۱۳۹۵-۰۱-۱۵
ماشین چاپ نانوگرافی

ماشین چاپ نانوگرافی Nanography printing machine

ماشین چاپ نانوگرافی لاندا شرکت چاپ دیجیتال لاندا (Landa Digital Printing) در دروپا برای اولین بار سیستم چاپ نانوگرافی را ارائه کرد که در آن زمان […]