محاسبات چاپ کتاب

2016-04-09
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

محاسبات چاپ کتاب

محاسبات چاپ کتاب اول باید تعداد فرم کتاب رو به دست آورد. تعداد فرم یک کتاب از تقسیم تعداد صفحات به عدد فرمی به دست می […]