مدیریت مواد مصرفی در چاپخانه

۱۳۹۵-۰۱-۰۲

مدیریت مواد مصرفی در چاپخانه

مدیریت مواد مصرفی در چاپخانه مدیریت مواد شامل برنامه ریزی ، انتخاب ، خرید، کنترل فهرست موجودی، بکارگیری ،ذخیره و توزیع تمام مواد مصرفی در فرآیند […]