مدیریت کیفیت جامع و تولید و تحویل درست به موقع

۱۳۹۵-۰۱-۱۰

مدیریت کیفیت جامع و تولید و تحویل درست به موقع

مدیریت کیفیت جامع و تولید و تحویل درست به موقع دو شیوه جدید به نام‌های مدیریت کیفیت جامع(۱) (TQM) و تولید و تحویل درست به موقع(۲) […]