مركب فلورسنت

۱۳۹۵-۰۱-۰۷

مرکب فلورسنت

  مرکب فلورسنت: مرکب های که شامل رنگدانه های فلورسنت هستند، که جهت چاپ متون یا تصاویر مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع مرکب زیر […]