مرکب؛ چالش‌های پیاپی در چاپ‌

۱۳۹۵-۰۱-۱۰

مرکب؛ چالش‌های پیاپی در چاپ‌

مرکب؛ چالش‌های پیاپی در چاپ‌ اشکال‌ پنجم-‌ مرکب‌ باعث‌ کندن،‌ پاره‌ کردن‌ و‌ خرد‌ کردن‌ کاغذ‌ می‌شود.   ‌ این‌ مشکل‌ مربوط‌ به‌ مرکب‌ و‌ کاغذ‌ […]