مینیاتور تذهیب

۱۳۹۶-۰۵-۰۸
مینیاتور-و-تذهیب-چیست

تاریخچه ی مینیاتور ایران

تاریخچه ی مینیاتور ایران واژه «مینیاتور» که مخفف شده کلمه فرانسوی « مینی موم ناتورال» و بهمعنی طبیعت کوچک و ظریف است و در نیمه قرن […]