۱۳۹۴-۰۶-۱۵
پوستر چیست

پوستر چیست What is a poster

پوستر چیست ؟ یک پوستر در هر حال باید چیزی را بیان کند که بنا به موضوع آن میتواند اطلاعات و یا نوعی نگرش و دیدگاه […]