۱۳۹۴-۰۷-۱۸
چاقی ترام

چاقی ترام

چاقی یا تقویت ترام در مرحله ی نور دادن لوح چاپی در قید کپی و انتقال دانه های ترام از فیلم به لوح، اندازه ی دانه […]
۱۳۹۴-۰۷-۱۱
ترام

ترام

مفهوم ترام گذاری تصاویر ترام در کلیه روشهای شــناخته شده چاپ مانند لترپرس و افســت مورد اســتفاده میباشــد. چاپ گراوور در این زمینه استثناســت. شــیوه های […]