۱۳۹۴-۰۷-۱۸
چاقی ترام

چاقی ترام

چاقی یا تقویت ترام در مرحله ی نور دادن لوح چاپی در قید کپی و انتقال دانه های ترام از فیلم به لوح، اندازه ی دانه […]