چاپ‌، فراسوی ‌مرزها

۱۳۹۵-۰۱-۱۰

چاپ‌، فراسوی ‌مرزها

چاپ‌، فراسوی ‌مرزها تلاش ‌‌برای ‌عرضه ‌استاندارد ‌چاپ ‌افست ‌تجاری ‌که ‌بر ‌نحوه ‌بازآفرینی ‌تصویر‌Image reproduction در ‌مراحل ‌مختلف ‌پیش‌از‌چاپ ‌تا ‌چاپ، ‌تاثیر ‌بگذارد، ‌همواره ‌به […]